guideubon

 

เขือนปากมูล เตรียมเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน

เขื่อนปากมูล-เปิดประตู-01.jpg

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กล่าวว่า  ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดย มีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุม

โดยที่ประชุมมีมติให้ การพิจารณาการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ยึดถือตามหลักเกณฑ์เดิม คือ อัตราการไหลของน้ำ ที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) อัตราการไหล 500 ลบ.ม./วินาที หรือ ระดับน้ำโขงที่ สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม ที่ระดับ 95 ม.รทก. หรือ แห่งใดแห่ง ถึงก่อนเกณฑ์ก่อน ให้ดำเนินการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำสูงสุดทั้ง 8 บาน ได้ทันที  

แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ระดับน้ำแม่น้ำโขง มีการขึ้น-ลง ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เพราะการระบายน้ำของเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบน จึงเห็นควรให้ยึดถือการพิจารณาอัตราการไหลที่สถานีวัดสะพานเสรีประชาธิปไตย ( M7) เป็นหลัก ในการกำหนด เปิดหรือปิด บานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน โดยยึดหลักเกณฑ์ คือ หากระดับน้ำ ที่สถานี M7 สูงกว่า 118.20 ม.รทก. หรืออัตราการไหลมากกว่า 500 ลบ.ม./วินาที ไหลติดต่อกัน 3 วัน ให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7 ดำเนินการเปิดบานประตู ทั้ง 8 บาน และหาก ระดับน้ำสูง หรืออัตราการไหลของน้ำ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ให้ทำการปิดบานประตู  เพื่อลดผลกระทบระบบน้ำอุปโภค -บริโภค ของจังหวัดอุบลราชธานี   

ซึ่งในขณะนี้  ระดับน้ำ ที่สถานี M 7 มีอัตราการไหลของน้ำ มีปริมาณการไหล มากกว่า 500 ลบ.ม./วินาที  ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ติดต่อกัน 3 วัน เป็นไปตามเกณฑ์การเปิดประตูระบายน้ำ ดังนั้น ทาง กพฝ. จะดำเนินการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน ตั้งแต่วันที่ 15–25 กันยายน 2564  เป็นเวลา 10 วัน โดยจะลดระดับน้ำวันละ ประมาณ 30-40 ซ.ม. ต่อวัน และจะเปิดบานประตูสูงสุด ทั้ง 8 บาท ในวันที่ 25 กันยายน 2564

จึงแจ้งเตือนประชาชนที่มีเรือน แพ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ตามริมตลิ่ง ให้ระมัดระวังทรัพย์สินของท่าน ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการลดระดับน้ำในครั้งนี้ ด้วย 

วิรุจ-วิชัยบุญ-01.jpg
นายวิรุจ วิชัยบุญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

เขื่อนปากมูล-เปิดประตู-02.jpg