guideubon

 

กำหนดการ ออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม

พระเทพกิตติมุนี-วัดมหาวนาราม--อุบล-02.jpg

ตามที่ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ถึงแก่มรณะภาพ เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นับเป็นความสูญเสียพระมหาเถระ ผู้มีกตัญญูต่อประเทศชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงด้านการศึกษาของคณะสงฆ์จังบหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จในการพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ เมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พระเทพกิตติมุนี-วัดมหาวนาราม--อุบล-03.jpg

กำหนดการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ พระวิหาร วัดมหาวนาราม

เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรมและปฏิบัติธรรม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ พระวิหาร วัดมหาวนาราม

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ สวดพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร

เวลา 12.00 น. ญาติโยมรับประทานอาหาร

เวลา 13.00 น. - พิธีขอขมาสรีระสังขาร "พระเทพกิตฺติมุนี (สมเกียรติ)"

- อาราธนาสรีระสังขารจากพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม

- เคลื่อนสรีระสังขารไปตั้งบำเพ็ญกุศล ที่เมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ ทุ่งศรีเมือง

เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม และปฏิบัติธรรม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ พระวิหาร วัดมหาวนาราม

เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ สามเณร

เวลา 09.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 87 รูป สวดมาติกา บังสุกุล

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์

- แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร

เวลา 12.30 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ พิจารณาผ้าบังสุกุล

เวลา 13.30 น. - ข้าราชการชุดปกติขาว ตั้งแถวรับหีบเพลิงพระราชทาน

- คณะผู้อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทาน ถึงมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

- คณะผู้อัญเชิญ วางหีบเพลิงพระราชทาน บนเมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์

เวลา 15.00 น. - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จถึงมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

- ทรงทอดผ้าไตรบังสุกุล

- ประธานสงฆ์ พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

- ประกอบพิธีพระราชทานเพลิง

เวลา 21.00 น. ประกิบพิธีประชุมเพลิงตามประเพณีโบราณ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ มณฑลพิธี ทุ่งศรีเมือง

เวลา 06.00 น. ประกอบพิธีสามหาบ (เก็บอัฐิ)

เวลา 07.00 น. - พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอัฐิ

- พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

- พิธีอัญเชิญอัฐิ

หมายเหตุ : โรงทานตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ผู็ประสงค์จะออกโรงทาน แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า โทร.091-8295448, 085-3135582

พระเทพกิตติมุนี-วัดมหาวนาราม--อุบล-04.jpg