guideubon

 

แจ้งปรับห้วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏ ภาคอีสาน

ราชภัฏอุบล-รับปริญญา-04.jpg

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รับปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับห้วงเวลาพิธีเป็น วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2558 และ วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับวันเดิมของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ในรอบเช้า และรอบบ่าย โดยมีดุษฎีบัณฑิต จำนวน 53 คน มหาบัณฑิต จำนวน 362 คน และบัณฑิต จำนวน 4,318 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,733 คน

ซึ่งว่าที่บัณฑิต และว่าที่มหาบัณฑิต สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับกำหนดพิธีฝึกซ้อมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำปีการศึกษา 2556-2557

ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2558

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่

เวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระดับ

รวม

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

เฉพาะแห่ง

ต่อรอบ

ต่อวัน

อาทิตย์

8 พ.ย. 58

11.30 น.

สกลนคร

45

375

2,989

3,409

3,409

5,981

15.30 น.

อุดรธานี

13

95

2,464

2,572

2,572

จันทร์

9 พ.ย. 58

11.30 น.

ศรีสะเกษ

0

78

1,495

1,573

2,070

5,595

กาฬสินธุ์

0

101

396

497

15.30 น.

เลย

13

127

3,385

3,525

3,525

อังคาร

10 พ.ย. 58

11.30 น.

บุรีรัมย์

15

149

2,695

2,859

2,859

5,762

15.30 น.

สุรินทร์

17

60

2,826

2,903

2,903

พฤหัสบดี

12 พ.ย. 58

11.30 น.

นครราชสีมา

0

0

2,640

2,640

2,640

5,659

15.30 น.

ร้อยเอ็ด

1

30

1,308

1,339

3,019

นครราชสีมา

8

145

1,527

1,680

ศุกร์

13 พ.ย. 58

11.30น.

อุบลราชธานี

0

0

2,643

2,643

2,643

5,596

15.30 น.

ชัยภูมิ

0

74

789

863

2,951

อุบลราชธานี

53

362

1,675

2,090

เสาร์

14 พ.ย. 58

11.30 น.

มหาสารคาม

53

412

2,502

2,967

2,967

5,558

15.30 น.

มหาสารคาม

0

0

2,591

2,591

2,591

รวม

218

2,008

31,925

34,151

34,151

34,151

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511