guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ เจ้าภาพกีฬา “พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 8”

พะยอมเกมส์-01.jpg

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย “พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2558

พิธีเปิด วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ การแข่งขันกีฬา การประกวดหมอหลวงนางใน กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ และกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น