guideubon

 

เครือข่ายประชาชนอุบลฯ จัดเสวนาต้านคอร์รัปชั่น 8 พ.ย.57

กำจัดคอร์รัปชั่น-ก้าวแรกสู่การปฏิรูป.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานเสวนาต้านคอร์รัปชั่น “กำจัดคอร์รัปชั่น ก้าวแรกสู่การปฏิรูป”  เพื่อกระตุ้นประชาชนให้เข้าถึง รู้ทัน ช่องทางการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ เน้นการมีส่วนร่วมทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

เครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายภาครัฐ จัดงานเสวนา ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ที่ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น คือ

นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ,

นายกล้าณรงค์ จันทิก อดีตเลาขาธิการ ปปช. ,

นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด,

ดร.มานะ นิมิตมงคล ผอ.สถาบันต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย ,

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนคนไทย ทุกคนตระหนักถึงโทษและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากปล่อยเกิดการคอร์รัปชั่น ขยายวงกว้างมากขึ้น และเข้าถึง รู้ทัน ช่องทางการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นการณรงค์ ให้องค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงประชาชน ทุกคน ให้ช่วยกันต่อต้าน ตรวจสอบ ติดตามการทำงาน ที่จะส่อไปในทางทุจริต ให้ลดลง และหมดไปจากผืนแผ่นดินไทย

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นายจิรันดร เทพพิพิธ ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ กล่าวว่า ในการจัดงานเสวนาครั้งนี้ โดยร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี , สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี, สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงาน ปปช.จังหวัดอุบลราชธานี, ชมรมธนาคาร จังหวัดอุบลราชธานี, สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี,โสภณเคเบิลทีวี, สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ และให้ความสำคัญกับประเด็นการการต่อต้าน และกำจัดคอร์รัปชั่น ให้หมดไป

สำหรับ การจัดเสวนา “กำจัดคอร์รัปชั่น ก้าวแรกสู่การปฏิรูป” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ที่ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

งานนี้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังฟรี แต่ย้ำว่ามีเก้าอี้รับได้เพียง 300 ที่นั่ง เท่านั้น หากไปช้าอาจจะได้ยืน