guideubon

 

สถาบันฯ 7 อุบล เตรียมพร้อมแรงงาน รับ ASEAN เปิดรับสมัครฝึกอาชีพ ฟรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน-ภาค7-อุบล-01.jpg

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เปิดรับสมัครเยาวชน ผู้ว่างงาน บุคคลทั่วไป เข้าฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อตอบโจทย์ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ซึ่งสถาบันฯ มีความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง โดยดำเนินการฝึกภายใต้มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายวิชัย ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี กล่าวว่า ในปี งบประมาณ 2559 สถาบันฯ เน้นผลิตกาลังแรงงานคุณภาพ ควบคู่กับนิสัยอุตสาหกรรม (Habit Industry) ป้อนภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมทั้งสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

โดยสถาบันฯ รับสมัครเยาวชน ผู้ว่างงาน บุคคลทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย อายุ 15 ปีบริบูรณ์ สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป จำนวน 16 สาขาช่าง ประกอบด้วย 1.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2.ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 3.ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 4.ช่างสีรถยนต์ 5.ช่างกลึง 6.ช่างเชื่อม MAG 7.ช่างเชื่อมอาร์ตโลหะด้วยมือ 8.ช่างเชื่อม TIG 9.ช่างเมคคาทรอนิกส์ 10.นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ (449 ชม.) 11.ผู้ประกอบอาหารไทย 12.ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม 13.ช่างซ่อมโทรทัศน์สี14.ช่างไฟฟ้า 15.ช่างทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้าน 16.ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤศจิกายน 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบคัดเลือก 12 พฤศจิกายน 2558 และ เปิดฝึก 16 พฤศจิกายน 2558

สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-317242-6 ต่อ 300 โทรสาร 045-317249 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511