guideubon

 

ปฏิทินเทศน์สามัคคี ปีที่ 62 ประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศ!!

เทศน์สามัคคี-อุบล-01.jpg

ในคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี มีคำว่า "เมืองแห่งดอกบัวงาม" มีความตามนัยยะ หมายถึง เมืองที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา (ดอกบัวหมายถึงพระพุทธศาสนา) และคำว่า "ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม" เพราะชาวอุบลฯ ตั่งมั่นในฝักใฝ่ในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าวัดฟังธรรมสม่ำเสมอ จนเกิดประเพณีเทศน์สามัคคี ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาปีนี้ เป็นปีที่ 62 แล้ว เทศน์สามัคคีคืออะไร ไกด์อุบลขออนุญาตเล่าให้ฟัง ดังนี้ครับ

เทศน์สามัคคี-อุบล-พระเทพวราจารย์.jpg

ไกด์อุบล : ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน จังหวัดอุบลราชธานี มีประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน มากกว่าหกสิบปีแล้ว คือ การเทศน์สามัคคี หรือ การเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคี ครับ หมายถึง การที่ชาวอุบล จะหมุนเวียนไปฟังเทศน์ตามวัดต่างๆ จนครบทุกวัดตามที่กำหนดไว้ จนกลายเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของไทย อยู่ในอุบลฯ บ้านเรานี่เอง

เทศน์สามัคคี-อุบล-02.jpg

การฟังเทศน์สามัคคีของพุทธศาสนิกชนชาวอุบลฯ มีที่มาที่ไป กล่าวคือ เนื่องจากภาวะบ้านเมืองในช่วง พ.ศ.2498 มีผู้เอาลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาเผยแพร่ ซึ่งเป็นลัทธิที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายโดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการหาทางป้องกัน สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตกลงจัดให้มีการฟังเทศน์สามัคคีในช่วงเข้าพรรษา หมุนเวียนกันไปตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีและวารินชำราบ โดยใช้ชื่อว่า "การเทศธรรมัสสวนะสามัคคี" โดยมี พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล) เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร และนายโพธิ์ ส่งศรี มรรคทายกวัดทุ่งศรีเมือง เป็นผู้นำ เริ่มดำเนินการเมือง พ.ศ.2498 นั้นเอง

เทศน์สามัคคี-อุบล-03.jpg

ไกด์อุบล : ในปีแรก พ.ศ.2498 มีวัดที่เข้าร่วมโครงการ 4 วัด คือ วัดมณีวนาราม วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดทุ่งศรีเมือง และวัดสุทัศนาราม กำหนดเทศน์วันพระแรกของวันเข้าพรรษา จนถึงวันพระสุดท้ายที่ออกพรรษา ในแต่ละวันพระนั้น จะเทศน์เรื่องอะไร ใครเป็นผู้เทศน์ เทศน์เวลาไหน และวัดไหนก่อนหลัง โดยพระเมธี รัตนโบบล (กิ่ง มหปฺผลเถร) เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เป็นผู้แสดงธรรม รูปที่ 1 กัณฑ์ที่ 1

เทศน์สามัคคี-อุบล-04.jpg

เพียงปีเดียว การเทศน์สามัคคีก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ใน พ.ศ.2499 มีวัดเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 22 วัด ซึ่งอีก 18 วัด ที่เพิ่มเติมเข้ามา ได้แก่ วัดพลแพน วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดสารพัฒนึก วัดเลียบ วัดมหาวนาราม วัดไชยมงคล วัดสว่างอารมณ์ วัดบูรพา วัดกลาง วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดทองนพคุณ วัดพระธาตุหนองบัว วัดปทุมมาลัย วัดหลวง วัดแจ้ง เป็นวัดฝั่ง อ.วารินชำราบ อีก 3 วัด คือ วัดวารินทราราม วัดแสนสำราญ และวัดผาสุการาม วัดสุดท้ายที่ได้เข้าร่วมในกลุ่ม คือ วัดศรีประดู่ (พ.ศ.2558) รวมทั้งสิ้น 23 วัด

เทศน์สามัคคี-อุบล-05.jpg

ทั้งนี้ กำหนดเอาวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) เป็นวัดแรก และวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นวัดสุดท้ายในการเทศน์ธรรมมัสสวนะสามัคคี ส่วนวัดอื่นให้จับสลากว่าวัดไหนจะได้ก่อนหลัง หัวข้อที่นำเอามาเทศน์นั้น ได้กำหนดเป็นปีๆ ไป โดยแต่ละครั้งจะเริ่มเวลา 13.40 น. ใช้เวลาเทศน์ประมาณ 30-40 นาที

โครงการเทศน์สามัคคีนี้  เป็นรวมกลุ่มปฏิบัติธรรมโดยยึดศรัทธาเป็นที่ตั้ง บางคนไปฟังทุกรอบ ทุกวัดจนครบตลอดเทศกาลเข้าพรรษา และสังเกตุว่าจะมีสมาชิกเข้ามาฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี เป็นประเพณีการฟังเทศน์สามัคคีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี "เมืองนักปราชญ์" นั่นเอง

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

เทศน์สามัคคี-อุบล-06.jpg

ปฏิทินเทศน์สามัคคี ปีที่ 62 พ.ศ.2560

ไกด์อุบล : เดือนกรกรฏาคม
12 ก.ค.60 วัดมณีวนาราม หัวข้อ ธัมมัสสวนานิสงส์
16 ก.ค.60 วัดศรีประดู่ หัวข้อ ธรรมมีอุปการะมาก 2 อย่าง
19 ก.ค.60 วัดสว่างอารมณ์ หัวข้อ ธรรมเป็นโลกบาล คือคุ้มครองโลก 2 อย่าง
22 ก.ค.60 วัดเลียบ หัวข้อ ธรรมอันทำให้งาม 2 อย่าง
26 ก.ค.60 วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ หัวข้อ ธรรมของฆราวาส 4
30 ก.ค.60 วัดทองนพคุณ หัวข้อ สังคหวัตถุ 4 อย่าง

ไกด์อุบล : เดือนสิงหาคม
2 ส.ค.60 วัดบูรพา หัวข้อ สุจริต 3 อย่าง
6 ส.ค.60 วัดวัดสารพัฒนึก หัวข้อ กุศลมูล 3 อย่าง
9 ส.ค.60 วัดปทุมมาลัย หัวข้อ อกุศลมุล 3 อย่าง
12 ส.ค.60 วัดมหาวนาราม หัวข้อ บุคคลหาได้ยาก 2 อย่าง
16 ส.ค.60 วัดผาสุการาม หัวข้อ บุญกิริยาวัตถุ 3 อย่าง
19 ส.ค.60 วัดพลแพน หัวข้อ อคติ 4
23 ส.ค.60 วัดวารินทราราม หัวข้อ ปธาน คือ ความเพียร 4 อย่าง
26 ส.ค.60 วัดพระธาตุหนองบัว หัวข้อ อิทธิบาท 4 อบ่าง
30 ส.ค.60 วัดไชยมงคล หัวข้อ อริยสัจ 4

ไกด์อุบล : เดือนกันยายน
2 ก.ย.60 วัดศรีอุบลรัตนาราม หัวข้อ อนันตริยกรรม 5
7 ก.ย.60 วัดแจ้ง หัวข้อ พละ ธรรมเป็นกำลัง 5 อย่าง
10 ก.ย.60 วัดกลาง หัวข้อ นิวรณ์ 5
14 ก.ย.60 วัดแสนสำราญ หัวข้อ ขันธ์ 5
17 ก.ย.60 วัดหลวง คาราวะ 6
21 ก.ย.60 วัดสุทัศนาราม หัวข้อ อริยทรัพย์ 7
24 ก.ย.60 วัดทุ่งศรีเมือง หัวข้อ สัปปุริสธรรม 7 (ทอดผ้าป่า)
30 ก.ย.60 วัดสุปัฏนารามวีวิหาร หัวข้อ โพชฌงค์ 7 (กัณฑ์สรุป)

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511