guideubon

 

รับสมัคร ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ ค่าตอบแทน 6 หมื่น/เดือน

ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ.jpg

ศูนย์สารสนเทศชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Leibniz University Hannover (LUH) สหพันธ์สาธาณรัฐเยอรมนี เปิดรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการพิจารณาคัดเลือกรับเข้า ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยในตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา อัตรา 60,000 บาท/เดือนปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโครงการตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการวิจัยจะมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ นครพนม และอุบลราชธานี ภายใต้โครงการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงนโยบายเศรษฐศาสตร์ หมดเขตรับสมัคร 1 เมษายน 2559

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ หรือด้านการเกษตร และมีประสบการณ์ในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา หรือศาสตร์เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ หรือด้านการเกษตร และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานศึกษาวิจัย/งานทางวิชาการ

2. เป็นผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับการสำรวจครัวเรือนทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย

3. มีประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศ

4. มีทักษะในการสื่อสาร การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะการเขียนรายงานทางวิชาการในระดับดี

5. มีความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการการเข้าถึงฐานข้อมูล เช่น Access, CSPro, SQL, STATA เป็นต้น

6. มีความพร้อมในการเดินทางและปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่ชนบทของ 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ นครพนม และอุบลราชธานี

7. อัตราค่าจ้างจำนวน 60,000 บาท/เดือน (รวมประกันสังคม)

หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 1 เมษายน 2559

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและใบสมัครงาน (Currriculum Vitae : CV) กับศาสตราจารย์แฮร์มันน์ ไวเบล, Leibniz University Hannover, ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทางจดหมายอีเล็กโทรนิกส์ : waibel@ifgb.uni-hannover.de และ/หรือ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางจดหมายอีเล็กโทรนิกส์ : boonbrahm@gmail.com สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หรือสมัครได้ที่ : ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ ศูนย์สารสนเทศชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-353508

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511