guideubon

 

อุบลฯ ดีเดย์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนวันที่ 6 ต.ค.64 นี้

D-day-ฉีดไฟเซอร์นักเรียน-01.jpg

อุบลราชธานี กำหนดเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มอายุ 12-18 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นี้ เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน เพื่อต้อนรับการเปิดเทอม ใช้โรงเรียนเป็นฐานการจัดบริการฉีดในสถานศึกษา เพิ่มความสะดวกให้กับนักเรียน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ผู้ปกครองลงนามเอกสารแสดงความประสงค์ในการรับวัคซีนฯ โดยนักเรียนต้องนำไปยื่นให้กับหน่วยฉีดวัคซีนฯ ณ จุดให้บริการ
- ฉีดในนักเรียน ม.1-ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
- นักเรียนชั้น ม.1- ม.6 หรือเทียบเท่า ที่อายุเกิน 18 ปี อนุโลมให้ฉีดวัคซีนได้
- ฉีดในหน่วยบริการสาธารณสุข สถานศึกษาหรือสถานที่กำหนด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : รพ./รพ.สต.ใกล้บ้าน หรือสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

ภายหลังการฉีดวัคซีน 7 วัน ห้ามออกกำลังกาย สังเกตอาการตนเอง หากแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอกหรือเหนื่อย ให้รีบไปโรงพยาบาล และแจ้งประวัติการรับวัคซีน เพื่อเข้าระบบการดูแลรักษา

อย่าลืมนำเอกสารที่ผู้ปกครองลงนาม แสดงความประสงค์ในการรับวัคซีนฯ โดยนักเรียนต้องนำไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยฉีดวัคซีน ณ จุดให้บริการ

D-day-ฉีดไฟเซอร์นักเรียน-27_01.jpg
D-day-ฉีดไฟเซอร์นักเรียน-27_02.jpg

D-day-ฉีดไฟเซอร์นักเรียน-วาริน.jpg

สำหรับน้องนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.1-ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ศึกษานอกจังหวัดอุบลราชธานี แต่ต้องการรับวัคซีน Pfizer ณ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดบริการวัคซีน Pfizer ให้น้องๆ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์ OTOP อ.เมืองอุบลราชธานี

สามารถลงทะเบียนได้ตาม QRCode ด้านล่าง สำหรับน้องๆ ที่ไม่สะดวกมารับบริการในวัน เวลาดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่ง

D-day-ฉีดไฟเซอร์นักเรียน-02.jpg

สิ่งที่ต้องเตรียม ในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน
1.พักผ่อนให้เพียงพอ
2.รับประทานอาหารและดื่มน้ำมาให้เพียงพอ(ไม่อนุญาตให้เปิด maskขณะที่อยู่ในพื้นฉีดวัคซีน)
3.หลังฉีดวัคซีน ห้ามออกกำลังกายหนักอย่างน้อย 1 สัปดาห์
4. พิมพ์ใบคัดกรองความเสี่ยง และเซ็นต์ยินยอมทั้งตนเองและผู้ปกครอง เพื่อนำมาแสดงในวันนัดหมาย
5.หากไม่ได้นำเอกสารตามข้อ 4 มา ให้นำเอกสารใบยินยอมจากผู้ปกครองตามที่โรงเรียนออกให้พร้อมปากกามาเองด้วย เพื่อคัดกรองใหม่ ณ จุดฉีด
6. ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
7. มาก่อนเวลาที่นัดหมายประมาณครึ่งชั่วโมง
8. หากไม่สามารถมาได้ในวันที่กำหนดหรือเจ็บป่วยมีไข้ สามารถเข้ารับบริการได้ในภายหลัง (ประมาณวันที่ 18-21 ต.ค)