guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ฟรี !!!

NEC.jpg

บัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ประกอบการ ทายาทเจ้าของธุรกิจ พนักงาน ลูกจ้าง หรือข้าราชการที่สนใจประกอบธุรกิจออนไลน์ เชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ฟรี !!!

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2558 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่จะขยายธุรกิจเดิมให้เป็นผู้ประกอบการเชิงคุณภาพ มีองค์ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการ และการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนการผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างแต่มีมูลค่าสูง และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

สำหรับบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ประกอบการ ทายาทเจ้าของธุรกิจ พนักงาน ลูกจ้าง หรือข้าราชการที่สนใจประกอบธุรกิจออนไลน์ สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๐ หรือ ๐๘-๓๑๒๗-๔๒๙๙ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น