guideubon

 

แป้งมันสัมปะหลัง ซันฟลาวเวอร์ ผลิตโดยโรงงานในอุบล

แป้งมันสัมปะหลัง-ซันฟลาวเวอร์-อุบล.jpg

เคยคิดว่าโรงงานอุบลไบโอเอทานอล จะรับซื้อมันสัมปะหลังเพื่อผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอลล์อย่างเดียว กระทั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงงาน นำแป้งมันสัมปะหลังมาใช้ชม จึงได้รู้ว่า โรงงานในอุบลเรา ผลิตแป้งมันสัมปะหลังส่งขายเมืองนอกมานานแล้ว และตอนนี้กำลังทำตลาดในจังหวัดอุบลบ้านเรา ภายใต้ชื่อ "ซันฟลาวเวอร์"

แป้งมันสัมปะหลัง ตราซันฟลาวเวอร์ ผลิตจากโรงงาน อุบลเกษตรพลังงาน บริษัทในเครืออุบลไบโอเอทานอล ซึ่งรับซื้อมันมันสดและมันเส้นจากเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธา่นีและจังหวัดใกล้เคียง จึงเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น น่าชื่นชมและสนับสนุนครับ