guideubon

 

รร.เบ็ญจะมะมหาราช ประกาศให้เรียนออนไลน์ต่ออีกสัปดาห์

เบ็ญจะมะมหาราช-ออนไลน์-01.jpg

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ออกประกาศ ให้จัดการเรียนรู้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (On-Line) ตามตารางเรียนตารางสอน ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ (On-Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยให้พิจารณาดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ในการนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อขอเปิดเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และเสนอผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัย และระวังป้องกันนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ (On -Site) สลับวันเรียนของนักเรียนเลขที่คี่ และนักเรียนเลขที่คู่ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดอุบลราชธานี ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีมติเห็นชอบให้จัดการเรียนรู้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (On-Line) ตามตารางเรียนตารางสอน ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เบ็ญจะมะมหาราช-ออนไลน์-02.jpg