guideubon

 

โรงเรียนปทุมพิทยาคม ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ปทุมพิทปิดเรียน-01.jpg

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม ออกประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4-14 พฤศจิกายน 2564

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มยังสูงขึ้น จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้

1. ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4-14 พฤศจิกายน 2564
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ยกเว้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม และไต้รับคำสั่งตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ขอความร่วมมือบุคลากรที่มาปฏิบัติ หน้าที่ทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโรงเรียน และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือช่องทางการสื่อสารที่สามารถติดตามจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง และนักเรียน หลีกเสี่ยงการออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุอันควร ในระหว่างที่ปิดสถานศึกษา
4. ข้าราชการครู บุคลากทางการศึกษา และนักเรียน งตเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง และเมื่อมีญาติหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ให้กักตัว 14 วัน ตามประกาศของจังหวัดอุบลราชธานีโตยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม ผู้ปกครอง และนักเรียน ปฏิบัติตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ปทุมพิทปิดเรียน-02.jpg