guideubon

 

แพทย์แผนไทย ม.ราชภัฏอุบล ฯ แจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร

แพทย์แผนไทย-ฟ้าทะลายโจร-01.jpg

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เตรียมแจก “ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564  หวังช่วยประชาชนรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19

ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง  คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นำคณาจารย์ และนักศึกษา ย้ายต้นกล้าฟ้าทะลายโจรลงถุงปลูกกว่า 500 ต้น เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 นี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

เดิมทีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มีการปลูกพืชสมุนไพรไทยหลากหลายชนิด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเภสัชกรรมไทย ที่ต้องศึกษาสรรพคุณและการใช้ยาสมุนไพรต่างๆ ของไทยในการบำบัดโรคและบำรุงร่างกาย ซึ่งฟ้าทะลายโจรชุดนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรที่คณะเพาะต้นกล้าไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

แพทย์แผนไทย-ฟ้าทะลายโจร-02.jpg

แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างหนัก ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้น ประชาชนมีความต้องการใช้ยาสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่มีสรรพคุณลดความรุนแรง  ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส  ลดการอักเสบ  ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 ลงสู่ปอดผู้ป่วย รวมทั้งช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน  ส่งผลให้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรทั้งชนิดยาปรุงสำเร็จ เมล็ดพันธุ์ และต้นกล้า ขาดแคลนตามท้องตลาด 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จึงตัดสินใจนำต้นกล้าฟ้าทะลายโจรที่เพาะไว้ มาเตรียมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่สนใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยพร้อมที่จะใช้เป็นยาสมุนไพรได้หลังจากรับไปแล้วไม่เกิน 2-4 สัปดาห์  และได้รวบรวมคำแนะนำวิธีการนำฟ้าทะลายโจรไปใช้ในการดูแลสุขภาพ  ทั้งวิธีการปลูก  ปริมาณและวิธีการใช้ ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้  ให้กับประชาชนที่มารับต้นกล้าฟ้าทะลายโจรดังกล่าว

ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อรับด้วยตนเอง ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 52 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยโทรศัพท์แจ้งความจำนงล่วงหน้าได้ที่ นางสาวอุไรวรรณ สืบสี หมายเลขโทรศัพท์ 099-912-9651

แพทย์แผนไทย-ฟ้าทะลายโจร-03.jpg

ทั้งนี้ ในการเข้ามารับต้นกล้าฟ้าทะลายโจร  คณะฯ ได้เตรียมการ และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 

ข้อมูล : อ.พรกรัณย์  สมขาว  รองคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ข่าว/ภาพ : พงพิทักษ์  อุปไชย
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แพทย์แผนไทย-ฟ้าทะลายโจร-04.jpg

แพทย์แผนไทย-ฟ้าทะลายโจร-05.jpg

แผนที่ไปคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี