guideubon

 

อุบลฯ เตรียมแผนรับแรงงานเดินทางกลับบ้าน “คนอุบลไม่ทิ้งกัน”

คนอุบลไม่ทิ้งกัน-01.jpg

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับแรงงานที่จะเดินทางกลับบ้าน “คนอุบลไม่ทิ้งกัน”

โดยมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลทุกแห่ง ตั้งศูนย์ข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 ตอบข้อซักถามตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2564

ดำเนินการตรวจหาเชื้อสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ให้ตรวจโควิด – 19 ทุกคน และต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านและญาติล่วงหน้า เพื่อจัดหาสถานที่แยกกักตัวรอ และให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งแยกกักตัว 14 วัน

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และนราธิวาส ต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและญาติล่วงหน้า เพื่อจัดหาสถานที่แยกกักตัวรอ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งแยกกักตัว 14 วัน หากสงสัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด – 19 โดยพิจารณาจากการมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสานโรงพยาบาลล่วงหน้า เพื่อเตรียมการตรวจรักษาและงดเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้นตลอดเวลา

ผู้ที่เดินทางมาจากแคมป์ก่อสร้าง โรงงานที่ระบาด สถานที่ระบาด ถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ส่งตรวจโควิด – 19 คนละ 2 ครั้งตามเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุมโรค

มอบหมายให้ฝ่ายปกครอง จัดเตรียมสถานที่กักตัว ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ไว้ที่ศูนย์กักกันโรค ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน โดยในขณะกักตัว ต้องลงทะเบียนใน Thai QM และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์แบะสาธารณสุขสื่อสารองค์ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโควิด – 19 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านวัดไข้ทุกวัน

พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอตาลสุม รวมทั้งเปิดโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน ได้ทันทีหากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...

ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19
(ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)
0 4534 4664 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
จังหวัดอุบลราชธานี
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี)

โทร. 08-2648-9270 (08.30 น. - 20.30 น.)
โทร. 09-6693-2139 (08.30 น. - 20.30 น.)
โทร. 09-6937-1783 (08.30 น. - 20.30 น.)
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์