guideubon

 

ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม อายุ 50+ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!

วัคซีนไข้หวัดใหญ่-ตระการ 01.jpg

ข่าวดี!!! สำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปื ขึ้นไป เชิญรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี!!

ท่านใดสนใจ สามารถเข้ารับบริการได้ในวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ เทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี ระหว่างเวลา 11:00-14:00 น.

หากคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข สามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ในราคา 480 บาท

สอบถามข้อมูลและนัดหมาย 094-2830707
หรือ 045-319200 ต่อ 1706

วัคซียไข้หวัดใหญ่-ตระการ-02.jpg