guideubon

 

รพ. 50พรรษาฯ เชิญร่วมทำบุญถวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี

ถวายวัคซีน-ไข้หวัดใหญ่-01.jpg

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฉีดวัดชีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แต่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ซี ปี 2563 ณ วัดมงคลโกวิหาราม ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ถวายวัคซีน-ไข้หวัดใหญ่-03.jpg

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 180 เตียง เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา 13 ปี โดยให้บริการด้านสุขภาพแต่พระภิกษุ สามเณร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ประชาชนทั่วไปในเขตรับผิดชอบและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน

ถวายวัคซีน-ไข้หวัดใหญ่-04.jpg

ปัจจุบัน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและความสามารถเฉพาะทาง ทั้งสาขาหลักและอนุสาขา และทันตแพทย์เฉพาะทาง และมีห้องผ่าตัดเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้พัฒนาในหลายๆ ส่วน และเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุ สามเณร ประชาชนทั่วไป ให้ได้รับการดูแลที่ดีมากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นแล้ว โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ยังมีนโยบายและภารกิจหลักในการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ พระภิกษุสฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อบ้าน

จากผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับการให้บริการฉีตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัตใหญ่ ตามฤดูกาล ในปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 1,299 คน โดยแบ่งเป็นพระภิกษุสฆ์ จำนวน 167 รูป คิดเป็นร้อยละ 13.37 เจ้าหน้าที่และประชนชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 1,082 คน คิดเป็นร้อยละ 86.63

ถวายวัคซีน-ไข้หวัดใหญ่-05.jpg

จากข้อมูลดังกว่าวจะเห็นว่า พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จำนวนน้อย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ได้ง่าย เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย โดยการไอหรือจามรดกันก็สามารถติดโรคได้ ผลกระทบที่ตามมาคือ การเกิดภาวะแทรกช้อนขณะปวย ซึ่งในปัจจุบันเชื้อใข้หวัดใหญ่มีการปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี ทำให้การรักษาใช้เวลานาน เสียค่าใช้จ่ายในการรักษามาก

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี จึงได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์) แด่พระภิกษุสฆ์ สามเณร และแม่ชี ปี 2563 จำนวน 500 รูป เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี ได้ห่างไกลจากโรค และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ทำให้พระภิกษุ สงฆ์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรค

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ ถวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธุ์) แด่พระภิกษุสฆ์ สามเณร และแม่ชี ปี 2563 จำนวน 500 รูป อัตราเข็มละ 499 บาท หรือตามกำลังศรัทธา โดยโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
บัญชีเลขที่ 917-216319-4
ธนาคารไทยพาณิชย์

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (RQ Code) ข้างล่างนี้

ถวายวัคซีน-ไข้หวัดใหญ่-02.jpg

ถวายวัคซีน-ไข้หวัดใหญ่-06.jpg

ถวายวัคซีน-ไข้หวัดใหญ่-07.jpg

ถวายวัคซีน-ไข้หวัดใหญ่-08.jpg

ถวายวัคซีน-ไข้หวัดใหญ่-09.jpg