guideubon

 

รพ.50 พรรษาฯ บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ฟรี!!

50พรรษา-เปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม-01.jpg

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ในกลุ่มพระสงฆ์ และประชาชนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

นพ-เศวต-ศรีคีรี-01.jpg

นพ.เศวต ศรีคีรี ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ กล่าวว่า โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบมากขึ้นในผู้สูงอายุสาเหตุหนึ่งมาจากวิชาการทางการแพทย์ที่มีวิวัฒนาการทันสมัยก้าวหน้า ปริมาณผู้สูงอายุจึงเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 14 ของสัดส่วนประชากรไทย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดรักษาสิทธิบัตรทอง ทั่วประเทศมีจำนวน 268,000 รายต่อปี อัตราการให้บริการผ่าตัดข้อเข่าเทียมตั้งแต่ปี 2557-2559 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15.4 ขณะที่สัดส่วนการผ่าตัดข้อเข่าเทียมในอายุต่ำกว่า 60 เป็น 1 ใน 4 ของการผ่าตัด โครงการนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ มีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิต อยู่ได้ด้วยมีความสุขสมวัย เป็นฐานความรู้ และเป็นแบบอย่าง ของประชากรไทยต่อไป

50พรรษา-เปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม-02.jpg

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดทำโครงการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม จำนวน 65 ข้อ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พศ.2560 ในกลุ่มพระสงฆ์ และประชาชนผู้สูงอายุ ให้การผ่าตัดและการรักษาตามมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมิได้คิดค่าใช้จ่าย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.045-319300 ต่อ 2518,2519 หรือ 082-8672835