guideubon

 

มีผู้ป่วยโควิด มาใช้บริการที่ รพ.50พรรษาฯ วันที่ 2 และ 6 ก.ย.64

50พรรษา-ผู้ป่วยโควิด-01.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2564 เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิดมาใช้บริการที่โรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 2 กันยายน 2564 ห้องตรวจ Healthy Club  และวันที่ 6 กันยายน 2564 ห้องตรวจ ARI กับห้องตรวจ โสต ศอ นาสิก

ขอให้ผู้ที่มาใช้บริการในวันดังกล่าว สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการ ผิดปกติ ระบบทางเดินหายใจ มีไข้/วัดอุณหภูมิได้ 37.5 C ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ถ่ายเหลว จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่น 

หากมีอาการอย่างใด อย่างหนึ่ง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค โทร 085-4906768