guideubon

 

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร 5 ก.พ.59 ณ วัดมหาวนาราม

สัญญาบัตร-พัดยศ-ผ้าไตร-อุบล-01.jpg

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 10 - 11 - 12 วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ในการนี้ มีพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปี 2558 เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 10 - 11 - 12 จำนวน 314 รูป และพระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ 265 รูป รวมทั้งหมด 579 รูป

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 08.30 น. - พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ลงทะเบียนพร้อมรับบัตรเลขที่ จากเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เวลา 10.30 น. - พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ฉันภัตตาหารเพล

เวลา 11.40 น. - พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร เข้านั่งตามลำดับเลขที่

เวลา 12.00 น. - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายผ้าไตรแด่พระครูสัญญาบัตรตั้งใหม่ เสร็จแล้ว
- เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายคำแนะนำในการเข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ ฯ

เวลา 13.30 น. - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- นั่ง ณ อาสนะ
- ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กราบอาราธนาพระเถระ และเรียนเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าถวายสักการะ
- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบนมัสการถวายรายงาน จบแล้ว
- พระสงฆ์เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ ตามลำดับ
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ถวายเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
- พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศฯ รูปแรก ขึ้น ยถา - ประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา รับสพฺพี (สพฺพี 3 ครั้ง) แล้วขึ้นบท โส อตฺถลทฺโธ จบแล้ว
- สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ถวายอดิเรก จบแล้ว
- ประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา รับ ภวตุ สพฺพมงฺคลํ
- สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้โอวาท จบแล้ว
- พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ ฯ รูปแรก เข้าถวายสักการะ เป็นเสร็จพิธี

------------------------------------------

หมายเหตุ :
1. นิมนต์ฉันภัตตาหารเพลที่วัดมหาวนาราม
2. พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ ฯ ทุกรูป ครองผ้าสีพระราชนิยม พาดสังฆาฏิ รัดอก

ข้าราชการ : แต่งกายเครื่องแบบชุดปกติขาว
ประชาชน : แต่งกายสุภาพ

สัญญาบัตร-พัดยศ-ผ้าไตร-อุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511