guideubon

 

อุบลฯ ขอความร่วมมือ งดออกนอกเคหสถาน เวลา 5 ทุ่ม ถึงตี 4

งดออกนอกเคหสถาน-5ทุ่มถึงตี4-01.jpg

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมืองตออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เริ่มวันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี มีมติให้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี งดหรือหลีกเลี่ยง การออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงตัม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล รถขนส่ง เงินของธนาคาร สถาบันการเงิน การประกอบอาชีพเป็นปกติ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่าง การปฏิบัติหน้าที่ผู้เดินทางโดยอากาศยานหรือรถโดยสารสาธารณะอื่น เมื่อเดินทางถึงแล้วให้กลับที่พักทันที หรือผู้มีเหตุจำเป็นอื่นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

งดออกนอกเคหสถาน-5ทุ่มถึงตี4-02.jpg