guideubon

 

แนวทางปฏิบัติผู้มีเหตุจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานช่วง 5 ทุ่มถึงตี 4

แนวทางปฏิบัติ-เคอร์ฟิว-01.jpg

ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่ง กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม) ในพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลขามใหญ่ ตำบลไร่น้อย ตำบลขี้เหล็ก ตำบลหนองขอน และตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี และในพื้นที่ ตำบลวารินชำราบ ตำบลบุ่งหวาย ตำบลโนนผึ้ง ตำบลบุ่งไหม ตำบลแสนสุข ตำบลเมืองศรีไค ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่  3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 และตำบลธาตุ ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 อำเภอวารินชำราบ 

โดยให้บุคคลที่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และขอความร่วมมือให้บุคคลที่พำนักในพื้นที่ดังกล่าว จำกัดการเคลื่อนย้ายและงดการเดินทาง ออกจากเคหสถานในระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 18 -30 สิงหาคม 2564 นั้น

แนวทางปฏิบัติ ผู้มีเหตุจำเป็นต้องออกนอกเคหสถาน กรณี งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และขอความร่วมมือจำกัดการเคลื่อนย้ายและงดการเดินทางออกจากเคหสถาน ระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ดังนี้

ข้อยกเว้น การขนส่งสาธารณะ การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การปฏิบัติงานของส่วนราชการ และภาคเอกชน หรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ

เคอร์ฟิวอุบล-18-30สค64-01.jpg

ข้อปฏิบัติ

1. ผู้ประกอบการ / นายจ้าง / จำเภอพื้นที่ (ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ) ออกหนังสือรับรอง ให้แก่ผู้มีเหตุจำเป็น (อย่างน้อยต้องมี ชื่อ-สกุล/ เลขประจำตัวประชาชน/อายุ/อาชีพ/ตำแหน่ง/ภารกิจ/เวลาในการเข้าออก/ต้นทาง-ปลายทาง/ประเภทสินค้า)
2. ผู้มีเหตุจำเป็น แสดงหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวประชาชน
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูความถูกต้อง
- หนังสือรับรอง
- บัตรประชาชน
- บัตรพนักงาน (ถ้ามี)
- สินค้าตามที่ระบุในหนังสือรับรอง ถูกต้องตรงกันหรือไม่
4. พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกรายการ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผ่านจุดตรวจ ในช่วงเวลาต้องห้ามในสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ

ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19
จังหวัดอุบลราชธานี
045-344664

แก้ไขคำสั่ง งดออกจากเคหสถาน 5 ทุ่ม ถึงตี 4 วันที่ 18-30 ส.ค.64

อลเวง... คำสั่งจังหวัดอุบลฯ งดออกจากเคหสถาน 3 ทุ่มถึงตี 4