guideubon

 

ต้องดู กฎหมายจราจรใหม่ มีผลใช้บังคับ 5 กันยายน 2565 นี้

กฎหมายจราจรใหม่-2565-01.jpg

วันที่ 2 กันยายน 2565 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) ให้ข้อมูลกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน นี้ว่า กฎหมายใหม่มีข้อกำหนดเพิ่มโทษในหลายข้อหา ดังนี้ 

เรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย
- รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- รถกระบะ ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า
- รถกระบะสองตอน ( 4 ประตู ) ผู้โดยสารตอนหลังต้องรัดเข็มขัดนิรภัย
- รถกระบะแคป หรือท้ายกระบะ นั่งบริเวณแคปหรือท้ายกระบะได้ โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
**ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะออกประกาศกำหนดจำนวนคนโดยสาร และลักษณะการโดยสารที่ปลอดภัย ให้ประชาชนทราบต่อไป ภายใน 4 ธันวาคม 2565**
หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัดนิรภัยตามที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

เพิ่มโทษ แว้น ซิ่ง แข่งรถในทาง
รวมกลุ่ม มั่วสุม ในทาง หรือสารธารณสถานใกล้ทาง ด้วยรถตั้งแต่ 5 คัน ขึ้นไป ถือว่า "พยายามแข่งรถในทาง" หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ㆍนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือ
ㆍรถดัดแปลง/ปรับแต่ง มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
ㆍ มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง
มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง
( การแข่งรถในทาง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ 5,000 ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ )
ㆍ ผู้จัด โฆษณา ประกาศ ชักชวนแข่งรถ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ )
ㆍ ร้านรับแต่งรถ เมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทาง ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง
( การแข่งรถในทาง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับ 5,000 ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ )

อัตราโทษตามกฎหมายจราจร ฉบับใหม่
เพิ่มอัตราโทษในข้อหาที่เป็นปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ นำมาซึ่งการสูญเสียของผู้ขับขี่ และผู้ใช้ทาง
- ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท 
- ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
- ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท 
- ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
- จอดรถในที่ห้ามจอด ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
- ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
- ไม่รัดเข็มขัดนิรภัยปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
- ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมาแล้วขับ
เพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำ ข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา
ㆍทำผิดครั้งแรก มีอัตตราโทษ จำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาท
หากทำผิดซ้ำข้อหา "เมาแล้วขับ" ภายใน 2 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งแรก เพิ่มโทษ เป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคกและปรับด้วยเสมอ ถูกพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่