guideubon

 

อุบลฯ ปิดสถานที่เสี่ยง 5-18 ม.ค.65 รร.กวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปิด-โรงเรียนกวดวิชา-ศพด-01.jpg

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการชั่วคราว ได้แก่ สถาบันกาดวิชา หรือสถานที่เรียนพิเศษ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 5-18 มกราคม พ.ศ.2565

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของประเทศไทย และในจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อยกระดับมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี มีมติให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว ได้แก่

1. ให้สถาบันกวดวิชา หรือสถานที่เรียนพิเศษ งดการเรียนการสอนที่ใช้อาคาร (แบบ On Site) โดยให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก (On air) ระบบอินเตอร์เน็ต (On line) แอปพลิเคชั่น (On demand) และการให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปทำที่บ้าน (On hand) ตามความเหมาะสม

2. ให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ทุกแห่ง

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ปิด-โรงเรียนกวดวิชา-ศพด-02.jpg