guideubon

 

อุบลฯ ขอความร่วมมือ ร้านอาหารปิดแอร์ จัดระบบระบบระบายอากาศ

ร้านอาหาร-ปิดแอร์-01.jpg

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว จังหวัดอุบลราชธานีจึงประกาศขอความร่วมมือ ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

1. ร้านอาหาร
1.1 ร้านอาหารที่มีห้องปรับอากาศ โดยให้ปิดเครื่องปรับอากาศ และจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี
1.2 การจัดโต๊ะบริการ เก้าอี้นั่งต้องห่างกัน 1-2 เมตร มีฉากกั้นที่โต๊ะ
1.3 กรณีที่ยืนรอรับอาหาร ให้ยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือยืนตามจุดที่กำหนด
1.4 ให้พนักงานและผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องเหมาะสม หรือจะใส่หน้ากาก 2 ชั้น คือ หน้ากากอนามัยและกากผ้าอีกชั้น เพื่อป้องกันโรค

2. ห้างสรรพสินค้า
ให้พนักงานและผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องเหมาะสม หรือจะใส่หน้ากาก 2 ชั้น คือ หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอีกชั้น เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ร้านอาหาร-ปิดแอร์-02.jpg