guideubon

 

ให้ทุกวัดเจริญพุทธมนต์ สร้างขวัญกำลังใจให้ปลอดภัยจากโควิด

สวดมนต์ไล่โควิด-อุบล-01.jpg

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า พศ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 แจ้งไปยังกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ทุกรูป ว่า

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่ ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนั้น 

ในสมัยพุทธกาล การระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายไปในวงกว้าง สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย

สวดมนต์ไล่โควิด-อุบล-02.jpg

ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรัตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1.กำหนดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยให้วัดดำเนินการ ดังนี้
- ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กำหนดให้วัดที่มีการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดไตรมิตรวิทยาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
- ส่วนภูมิภาค กำหนดให้วัดในนามเขตปกครองหนต่างๆ ที่มีการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย หนกลางที่วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา, หนเหนือ ที่วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่, หนตะวันออก ที่วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร และหนใต้ ที่วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง 
- และให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวัน เวลา ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน 
- ส่วนวัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

นายสิปป์บวร กล่าวอีกว่า หลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ สวดบทรัตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

ส่วนการจัดที่นั่งของพระภิกษุ สามเณร ที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้นๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร และให้ พศ.จัดพิมพ์หนังสือบทรัตนสูตร ตามที่มส.กำหนด จำนวน 10,000 เล่ม 

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน พศ.จึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขอความเห็นชอบกรรมการ มส.เป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

บทเจริญพระพุทธมนต์ - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ