guideubon

 

ราชภัฏจัดประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย

ราชภัฏอุบล-001.jpg

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสู่การดำเนินงานในระดับอาเซียน” โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสู่การดำเนินงานในระดับอาเซียน”

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่องรูปแบบการพัฒนาและฟื้นฟูองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย การเสวนา ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยอีสานกับการรักษาโรคเรื้อรัง และประชุมวิชาการเครือข่ายฯ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการสร้างบุคลากรการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งพัฒนาการบริการและการรักษาพยาบาลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพต่อไป