guideubon

 

เชิญร่วมถวายภัตตาหาร น้ำปานะ พระภิกษุสามเณรที่สอบประโยคบาลีสนามหลวง

ประโยคบาลีสนามหลวง-อุบล-01.jpg

การสอบบาลีสนามหลวง หมายถึง การสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปีของชาติ พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงมีหน้าที่วางแผน, วางนโยบาย, ประเมินและดำเนินการเพื่อให้การศึกษาของสงฆ์ตามหลักสูตรเปรียญธรรมของชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

การจัดสอบวัดผลบาลีสนามหลวงนั้น จัดให้มีการสอบปีละ 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 จะตรงกับวันขึ้น 2, 3 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 6- 7 และวันขึ้น 4, 5, 6 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 8-9
ครั้งที่ 2 ตรงกับวันแรม 10, 11, 12 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 5 ประโยค

เมื่อพระภิกษุสามเณรรูปใดสอบไล่ได้ตั้งแต่ เปรียญธรรม 3 ประโยค ขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น "เปรียญ" และได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษุผู้นั้นว่า "พระมหา" ซึ่งนับว่า ตำแหน่ง "เปรียญธรรม" นั้น เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทานเพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แก่พระภิกษุและสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้งแต่โบราณ

ประโยคบาลีสนามหลวง-อุบล-02.jpg

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม เป็นสนามสอบบาลีสนามหลวง โดยจัดให้มีการสอบประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 4 ประโยค ซึ่งปี พ.ศ.2564 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 (ตรงกับวันแรม 10, 11 12 ค่ำ เดือน 3) ณ วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี มีพระภิกษุ สามเณรเข้าสอบทั้งสิ้น 562 รูป และฆราวาสอีก 4 คน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหาร เช้า-เพล และน้ำปานะ พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบ ประโยคบาลีสนามหลวง ระหว่างวันที่ 8-9-10 มีนาคม 2564 ณ ณ วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี

สอบถามเพิ่มเติม หรือติดต่อแจ้งความประสงค์ โทร.081-6602238 หรือ 097-3314020

ประโยคบาลีสนามหลวง-อุบล-03.jpg

ประโยคบาลีสนามหลวง-อุบล-04.jpg