guideubon

 

ปฐมนิเทศโครงการ การศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย อุบลฯ

ศึกษาความเหมาะสม-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

กรมชลประทาน ขอเชิญร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี สืบเนื่องจากในปี พ.ศ.2562 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสบปัญหาอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำมูลเอ่อท่วมสูง เกิดน้ำหลากท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของชุมชน เป็นบริเวณกว้างในหลายอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี

ปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปี สาเหตุหลักเนื่องจาก จุดที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำเป็นจุดบรรจบแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล ที่รอยต่อจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง กับตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อีกทั้ง หากเปรียบเทียบเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยในอดีตที่ผ่านมา กับเหตุการณ์ในปี พ.ศ.2562 พบว่าในปี พ.ศ2562 ปริมาณน้ำหลากที่ไหลผ่านอำเภอเมืองอุบลราชธานีน้อยกว่าเหตุการณ์ในอดีต แต่เกิดความเสียหายมากกว่า ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบัน

ดังนั้นเพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงเห็นสมควรศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับราษฎรต่อไป

ที่ผ่านมากรมชลประทานได้เล็งเห็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอด จำเป็นต้องมีการวางแผนแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากสภาพพื้นที่และระบบลำน้ำมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้ำข้างเคียงและระบบลุ่มน้ำหลัก จำเป็นต้องใช้ระบบบริหารจัดการ และการคาดการณ์ ที่สามารถบูรณาการทั้งปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดำเนินการ

จึงควรดำเนินการศึกษาความต้องการน้ำด้านต่างๆ รวมถึงศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำในโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรของราษฎร รวมถึแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี่ต่อไป

กรมชลประทานว่าจ้างที่ปรึกษา ในการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมุ่งเน้นในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับพิจรณาในการแก้ปัญหาภัยแล้ง จากการพัฒนาโครงการด้วย

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมเนิทศโครงการ โครงการศึษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ศึกษาความเหมาะสม-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรหาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
โทร 02-943 9630-1 ต่อ 1640