guideubon

 

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ วัดกลาง

พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์-วัดกลาง-01.jpg

กำหนดการ พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (ทองหล่อ สำวโร, บัวศรี) น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ., ศศ.ม., Ph.D., ปร.ด. ผศ. (พิเศษ) อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง ณ เมรุชั่วคราวปราสาหนกหัสดีลิงค์ วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
เวลา 14.00 น. เคลื่อนสรีระสังขารสู่เมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสตีลิงค์ วัดกลาง
เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรม 4 รูป สวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 20 รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร

พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์-วัดกลาง-02.jpg

เวลา 14.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 10 พระสงฆ์ 10 รูป สวดศราทธพรตคาถา (สวดรับเทศน์)
เวลา 15.00 น. พระสงฆ์ 80 รูป สวดมาติกา บังสุกุล พระสงฆ์สมณศักดิ์ 20 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล
เวลา 16.00 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) กรุงเทพมหานคร พิจรณาผ้ามหาบังสุกุล พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรมหน้าไฟ

เวลา 20.00 น. ถวายเพลิงจริง

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
เวลา 07.00 น. พิธีสามหาบเก็บอ้ฐิ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน
เวลา 07.30 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร เป็นเสร็จพิธี
เวลา 09.00 น. พิธีลอยอังคาร บริเวณท่าน้ำวัดกลาง

พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์-วัดกลาง-03.jpg