guideubon

 

ขอเชิญร่วมงาน สมโภชรูปหล่อบูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม

บูรพาจารย์-วัดศรีอุบลรัตนาราม-01.jpg

ขอเชิญร่วมงานสมโภช รูปหล่อบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พิธีฉลองอาคารบูรพาจารย์ ฉลองอายุวัฒนมงคล 5 รอบ ถวายมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ ที่ "พระราชธรรมสุธี" (สุขวฑฺฒโน ทองคู่, บุตรจันทร์) เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 

บูรพาจารย์-วัดศรีอุบลรัตนาราม-02.jpg

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

16.00 น. - ลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์
19.09 น. - พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
20.00 น. - แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระวิชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ)
20.49 น. - พราหมณ์ประกอบพิธีอ่านโองการบวงสรวงบูชาฤกษ์
- ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย /พระเถราจารย์สวดพระคาถาพุทธาภิษกสมไภชตลอดคืน
03.39 น. - ประธานสงฆ์ดับเทียนชัย คณะสงฆ์อนุโมทนาคาถา เสร็จพิธี

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

06.30 น. - พุทธศาสนิกชน/คณะผู้บริหาร-ครูบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม พร้อมกัน ณ สนามหน้าหอพระปริยัติธรรมฯ
07.00 น. พระราชธรรมสุธี นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 65 รูป
- ถวายภัตตาหารเช้าแต่พระสงฆ์-สามเณร
09.00 น. - ประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการ, พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล
- อ่านประกาศพระบรมราชโองการตั้งสมณศักดิ์ โดย ประธานฝ่ายฆราวาส
- แต่งตั้งพระครูฐานานุกรม 4 รูป โดย พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ)

อาคารบูรพาจารย์-01.jpg

10.09 น. ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารบูรพาจารย์/ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
พระสงฆ์สมณศักดิ์ 65 รูป รับทักษิณานุปทาน ณ อาคารบูรพาจารย์
10.29 น.- พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอาคารบูรพาจารย์
- ถวายจตุปัจจัย-ไทยธรม คณะสงฆ์อนุโมทนาคาถา กรวดน้ำรับพร
11.00 น. - ถวายภัตตหารเพลแต่พระสงฆ์-สามเณร ประมาณ 120 รูป
12.30 น. - พระราชธรรมสุธี มอบทุนการศึกษานักเรียน จำนวน 65 ทุน แก่นักเรียนไรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
- พุทธศาสนิกชนข้ถวายมุฑิตาสักการะ/รับของที่ระลึก เสร็จพิธี

หมายเหตุ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ข้าราชการหน่วยงานชุดปกติขาว, ประขาชนทั่วไปแต่งชุดไทยหรือขุดสภาพ

บูรพาจารย์-วัดศรีอุบลรัตนาราม-03.jpg

สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ เดิมชื่อวัดศรีทอง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2398  ในที่สวนของอุปฮาดโท (ต้นตระกูล ณ อุบล) บิดของพระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ ณ อุบล) พร้อมด้วยบริวารและคณะญาติได้ร่วมกันถวายที่ดินสร้างวัด ท่านพนฺธุโล (ดี) และท่านเทวธมฺมี (ม้าว) เป็นผู้รับ ในคืนที่ถวายนั้นเกิดนิมิตมีแสงสว่างสีเหลืองทองพวยพุ่งขึ้นในบริเวณสวน นับเป็นมงคลนิมิตจึงนำมาตั้งเป็นชื่อวัดว่า วัดศรีทอง

ท่านเทวธมฺมี (ม้าว) เจ้าอาวาสรูปแรก เป็นพระเถระที่ผู้คนเคารพยำเกรงทั้งพระภิกษุ สามเณร ข้าราชการกรมการเมืองและประชาชนเมืองอุบลราชธานีทั้งปวง ท่านได้นำสร้างโบสถศาลา เสนาสนะต่าง ๆ วัดนี้มีความสำคัญ ทั้งในฐานะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือพระแก้วบุษราคัม เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมและสามัญศึกษาที่สำคัญรองจากวัดสุปัฎนารามวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานนามว่า วัดศรีอุบลรัตนาราม ซึ่งหมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และเมื่อวันที่ 20 มีนคม พ.ศ.2511 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วัดศรีอุบลรัตนาราม และโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อ พ.ศ.2522

บูรพาจารย์-วัดศรีอุบลรัตนาราม-04.jpg

เจ้าอาวาส เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนารามนับถึง พ.ศ.2563 มี 10 รูป ดังนี้

1. พระเทวธมมีเถระ (ม้าว) ครองวัด พ.ศ.2398-2433 ท่านเป็นสัทธิวิหาริกในพระวชิรญาณเถระ (รัชกาลที่ 4)

2. พระครูสีทา ชยเสโน ครองวัด พ.ศ.2433-2434 ท่านเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของพระครูวิเวกพุทธกิจ (กนตสึโล เสาร์) และหลวงปู่มั่น ภูริทตโต

3. พระอริยกวี (ธมฺมรกฺขิโต อ่อน ป.ธ.4) เจ้าคณะใหญ่มณฑลอีสาน ครองวัด พ.ศ.2434-2446

บูรพาจารย์-วัดศรีอุบลรัตนาราม-05.jpg

4. อาชญาท่านสงฺฆรกฺขิโต (พูน) ครองวัดปี พ.ศ.2446-2452

5. พระครูประจักษ์อุบลคุณ (ญาณาสโย สุ้ย) รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ครองวัด พ.ศ.2452-2454

6. พระศาสนดิลก (ชิตเสโน เสน สิริบูรณ์ ป.ธ.4) เจ้าคณะมณฑลร้อยเอ็ด และเจ้าคณะมณฑลอุดร ครองวัด พ.ศ.2454-2484

7. พระครูวิจิตรธรรมภาณี (เขโม เล็ง จันทร์ตรี) เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ธ) ครองวัด พ.ศ.2491-2514

8. พระครูอุบลเดชคณาจารย์ (นิทฺเทสโก ต่วน จันทร์เขียว ป.ร.3) เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ (ธ) ครองวัด พ.ศ.2515-2517

9. พระธรรมฐิติญาณ (สุทธจิตโต สิงห์ ภาระมาตย์ ป.ธ.7) เจ้าคณะภาค 10 (ธ) ครองวัด พ.ศ.2517-2540

10. พระราชธรรมสุธี (สุขวฑฺฒโน ทองคู่ บุตรจันทร์ ป.ธ.6) เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ธ) ครองวัด พ.ศ.2540-ปัจจุบัน