guideubon

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า ในการประชุมมหาเถระสมาคม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จึงขอเชิญประชาชนชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในทุกวันเสาร์ เวลา 13.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

พิธีเจริญพระพุทธมนต์-อุบล-02.jpg

- วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
- วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
- วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
- วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
- วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.