guideubon

 

การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น

การเลือกตั้งท้องถิ่น-01.jpg

โครงการ เสวนาในหัวข้อ "การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น" จัดโดย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 4 

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น. รับชมการแสดงน้องหล้าคำแพง โดย นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 1

09.15 - 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ
โดย ผศ.ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09.30 - 11.30 น. เริ่มเสวนาในหัวข้อ "การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น" โดย
- ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรศาสตร์ และสมาชิกสภผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท
-นายแสวง บุญมื รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ และประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินรายการ

11.30 - 12.00 น. แลกเปลี่ยนซักถาม

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -13.15 น. แบ่งกลุ่มจัดทำข้อสรุปเนื้อหาในช่วงเช้า

13.15 - 15.30 น. นำเสนอข้อสรุปที่ได้เป็นรายกลุ่ม

15.30 - 16.00 น. แลกเปลี่ยนซักถาม

16.00 น. ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ :
- ถ่ายทอดสดทางเฟสบุคอุบลคอนเนก
- อาหารว่างจะแจกพร้อมการลงทะเบียน
- กำหนดการนี้อจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม