guideubon

 

แรงงานจากแคมป์ก่อสร้าง 4 จังหวัด กลับอุบลฯ ต้องปฏิบัติดังนี้

แคมป์ก่อสร้าง-01.jpg

ประกาศจากศูนย์ ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นแรงงานก่อสร้างที่กลับจากกรุงเทพฯ แล้วจำนวน 8 ราย ได้แก่ อำเภอบุณฑริก 5 ราย อำเภอโพธิ์ไทร 2 ราย และอำเภอเดชอุดม 1 ราย

จึงขอให้แรงงานจากแคมป์ก่อสร้างที่มาจาก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ทุกแคมป์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา หากเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขอให้รายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม./ รพ.สต.

- และให้ไปตรวจ COVID-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน คนละ 2 ครั้ง

- และกักตัวที่บ้าน 14 วัน เข้มข้น ทุกคน