guideubon

 

ฉลอง 45 ปี มูลนิธิสว่างบูชาธรรม และสมโภชศาลเจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม-วาริน-อุบล-02.jpg

มูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชาวอุบลฯ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิฯ และร่วมพิธีสมโภชศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 ณ บริเวณที่ทำการมูลนิธิสว่างบูชาธรรม อ.วารินชำราบ (ข้างดูโฮมวัสดุ) จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าแม่กวนอิม-วาริน-อุบล-03.jpg

มูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน หรือที่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในอุบลฯ รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่า ศาลเจ้าโป๊ยเซียน ได้ก่อตั้งมายาวนานกว่า 45 ปี มีองค์โป๊ยเซียนโจวซือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมูลนิธิ จดทะเบียนในนาม มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน เมื่อ พ.ศ.2514 ด้วยแรงสนับสนุนจากพ่อค้าประชาชน มีนายปรีชา เหลืองรุ่งโรจน์ เป็นประธานมูลนิธิฯ คนแรก ภายหลังได้เข้าร่วมเครือ สมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยเม่งเลี้ยง องค์กรลำดับที่ 27 ปัจจุบันมีนายวินัย เหลืองรุ่งโรจน์ เป็นประธานมูลนิธิ ลำดับที่ 16

เจ้าแม่กวนอิม-วาริน-อุบล-04.jpg

มูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ อาทิ จัดงานพิธีต่างๆ เช่น งานเทศกาลตรุษจีน พะเก่งหรือรับพรปีใหม่ สะเดาะเคราะห์ งานเทศกาลซิโกวหรืองานเทกระจาด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ และผู้ล่วงลับไปแล้ว งานเทศกาลถือศีลกินเจ งานช่วยเหลือผู้ประสพภัยต่างๆ ในนาม "กูภัยสว่างบูชาธรรม"

เจ้าแม่กวนอิม-วาริน-อุบล-05.jpg

ในปี พ.ศ.2556 มูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศาลเจ้าโป๊ยเซียน และดำเนินการก่อสร้างศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว สูง 5 เมตร เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้บูชา ขอพร และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีในอีกทางหนึ่งด้วย

เจ้าแม่กวนอิม-วาริน-อุบล-06.jpg

การปรับปรุงซ่อมแซมศาลเจ้าโป๊ยเซียน และก่อสร้างศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2559 จึงได้จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิฯ และพิธีสมโภชศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 นี้ จึงขอเชิญชาวอุบลฯ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมงานดังกล่าว