guideubon

 

เวที่สาธารณะ "การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบล"

เวทีสาธารณะ-อุทกภัยอุบล-01.jpg

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีสาธารณะในหัวข้อ "การบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานี ปีที่ 1 : ภาพสะท้อนผลกระทบจากชาวอุบลราชธานี"

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 : รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 : รับฟังเสียงสะท้อนจากตัวแทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน

ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 : รับฟังเสียงสะท้อนจากนักวิชาการ นักการศึกษา นักศึกษา เยาวชน และสื่อมวลชน

ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้หนึ่งตำบลหนึ่ผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี (OTOP CENTER) ใกล้หอนาฬิกา

น้ำท่วมอุบล-รับมวลน้ำ-05.jpg

น้ำท่วมอุบล-รับมวลน้ำ-04.jpg

น้ำท่วมอุบล-รับมวลน้ำ-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511