guideubon

 

การฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 44 (2/2566) เรียนฟรี มีที่พัก

UBISD7-รุ่น44-01.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2566 ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไมได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หลักสูตร

นักออกแบบกราฝึกและมัลติมีเดีย
ฝึก 2 เดือน /ฝึกงาน 1 เดือน

ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น)
ฝึก 2 เดือน /ฝึกงาน 1 เดือน

ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ฝึก 4 เดือน/ฝึกงาน 2 เดือน

ช่างสีรถยนต์
ฝึก 4 เดือน / ฝึกงาน 2 เดือน

ผู้ประกอบอาหารไทย 
ฝึก 2 เดือน /ฝึกงาน 1 เดือน

ช่างกลึง CNC
ฝึก 2 เดือน /ฝึกงาน 1 เดือน

ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ฝึก 2 เดือน/ ฝึกงาน 1 เดือน
วุฒิ ปวช./ ปวส.

ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ฝึก 2 เดือน/ฝึกงาน 1 เดือน

ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ฝึก 4 เดือน/ฝึกงาน 2 เดือน

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ฝึก 4 เดือน /ฝึกงาน 2 เดือน

ช่างกลโรงงาน 
ฝึก 4 เดือน /ฝึกงาน 1 เดือน

ช่างเชื่อมไฟฟ้าซีโอทู [CO2) 
ฝึก 4 เดือน /ฝึกงาน 2 เดือน

ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาคเล็ก
ฝึก 4 เดือน /ฝึกงาน 1 เดือน

UBISD7-รุ่น44-03.jpg

รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 3 เมษายน 2566

สอบคัดเลือก
วันที่ 5 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 10 เมษายน 2566

ปฐมนิเทศ
วันที่ 20 เมษายน 2566

UBISD7-รุ่น44-02.jpg

คุณสมบัติ 
มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดฝึก
สัญชาติไทย
สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสาขาที่กำหนด
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีความประพฤติดี
ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคติดต่อร้ายแรง
สามารถฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

สิทธิประโยชน์
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
มีที่พัก ระหว่างฝึกอบรม
ชุดเครื่องแบบและชุดฝึกงาน
เบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกในสถาบันฯไม่เกิน 120 บาท/วัน

หลักฐานการสมัคร
บัตรประชาชนตัวจริง
วฒิการศึกษาตัวจริง