guideubon

 

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4

HUBRU-2016-01.jpg

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ปาฐกถา “อนาคตของประเทศไทยในอาเซียนผ่านบทเรียน ของ EU และความท้าทายภายใต้TPP” และ ผศ.ชื่น ศรีสวัสดิ์ ปาฐกถานักวิจัยเกียรติยศ “การวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน : ถอดบทเรียนชีวิตนักวิจัยเกียรติยศ”

HUBRU-2016-03.jpg

ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการพัฒนาผลงานวิชาการเกี่ยวกับความหลากหลายทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 กลุ่ม จำนวน 69 เรื่อง

ห้องนำเสนอ กลุ่มที่ 1: ห้องบุษยรัตน์ ชั้น 2

1 เวลา 13.00-13.15 POL 05 การค้นหาและพัฒนากลไกความร่วมมือ เพื่อการอนุรักษ์เสริมสร้างงานด้านสังคม วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนกลุ่มภาคพื้นดินในเขตพื้นที่ตอนเหนือของกัมพูชา อีสานตอนล่างของประเทศไทย และลาวใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย ชื่น ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2 เวลา 13.15-13.30 CDL 08 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะของชุมชนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย อาทิตย์ บุญอาจ และ ประกาศิต เศวต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3 เวลา 13.30-13.45 ENG 03 ทักษะการคิดสู่การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อวิดีโอคลิปนิทานคุณธรรมพื้นบ้านอีสาน โดย เกษมศิริ วัฒโน และ กัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4 เวลา 13.45-14.00 LAW 01 การนำหลักอาชญาวิทยามาใช้การลงโทษเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี โดย ทิวาวรรณ อายุวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

5 เวลา 14.00-14.15 LAW 02 สภาพปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย เลอพร มหิพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

6 เวลา 14.15-14.30 MUS 01 การใช้เทคโนโลยีด้านการบันทึกเสียงเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนปฏิบัติกีตาร์ สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย อดินันท์ แก้วนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7 เวลา 14.30-14.45 TOU 01 ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานริมชายแดนโขงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย วิตติกา ทางชั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นศ.ป.เอก)

8 เวลา 14.45-15.00 HTL 01 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย วิตติกา ทางชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

9 เวลา 15.00-15.15 PHI 14 อิทธิพลของความเชื่อในพระอริยสงฆ์ที่ส่งผลต่อการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตามศีลห้า ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาเฉพาะกรณี : ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ชา สุภัทโท โดย นิโรธรี จุลเหลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ห้องนำเสนอ กลุ่มที่ 2 : ห้องบัวพิสุทธิ์ 1 ชั้น 4 

1 เวลา 13.00-13.15 CDL 01 แนวทางการบริหารงานส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย อนิรุทธิ์ สัมฤทธิ์ และ พิธันดร นิตยสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 เวลา 13.15-13.30 CDL 02 วิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง (โปว์และสะกอว์) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู่ “สู่” เสรีนิยมใหม่ กรณีศึกษา: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดย สุขเกษม ขุนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3 เวลา 13.30-13.45 CDL 05 การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยใช้บรรทัดฐานทางสังคม : กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงบ้านมอเกอร์ยาง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดย สุขเกษม ขุนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

4 เวลา 13.45-14.00 CDL 03 ส่วนประสมการตลาดของบัตรสินเชื่อเกษตรกรมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาย่อยดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย อุดมศิลป์ วงศ์สมศรีและ นภาพร วงษ์วิชิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

5 เวลา 14.00-14.15 CDL 04 การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ของธนาคารออมสิน จังหวัดมุกดาหาร โดย อมรา วิเชียรซอย และ เสาวลักษณ์ จิตติมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

6 เวลา 14.15-14.30 CDL 06 รูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อนาไปสู่การพึ่งตนเองในจังหวัดสกลนคร โดย พิมพิกา วะสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 เวลา 14.30-14.45 CDL 07 การศึกษาการบริหารเครือข่ายชุมชนของเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย รุจาดล นันทชารักษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ห้องนำเสนอ กลุ่มที่ 3 : ห้องบัวพิสุทธิ์ 2 ชั้น 5 

1 เวลา 13.00-13.15 CDL 09 ประสิทธิภาพการบริหารตามภารกิจของผู้บริหารสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย รสนันท์ ศรีดิลก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2 เวลา 13.15-13.30 CDL 10 การรับรู้และการนำเสนอภาพตัวแทนของชนบทผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดย ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี และ สิริยาพร สาลีพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

3 เวลา 13.30-13.45 CDL 11 การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขต“เมืองโบราณเวียงคุก” อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดย คณิน เชื้อดวงผุย, ทิฆัมพร สิงโตมาศ และ อนุชิต สิงห์สุวรรณ มหาวิทยาลัยนครพนม

4 เวลา 13.45-14.00 CDL 12 การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนอย่างยั่งยืน ในการเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษาบ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดย วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน, คณิน เชื้อดวงผุย,ทิฆัมพร สิงโตมาศ และ อนุชิต สิงห์สุวรรณ มหาวิทยาลัยนครพนม

5 เวลา 14.00-14.15 ENG 02 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กับตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์อภิมาน โดย ดารณี ม่วงโต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

6 เวลา 14.15-14.30 HIS 01 ตราราชการ : เครื่องหมายแห่งอานาจการปกครองในยุคจารีตของสยาม โดย เรวัตร หินอ่อน นักวิชาการอิสระ

7 เวลา 14.30-14.45 HUS 01 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว โดย ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ห้องนำเสนอ กลุ่มที่ 4: ห้องบัวพิสุทธิ์ 3 ชั้น 6 

1 เวลา 13.00-13.15 THA 10 การวิเคราะห์โครงเรื่องในวรรณกรรมแฟนตาซีชุด เซวีน่า มหานครแห่งมนตรา โดย อาริสา ลินิฐฎา มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 เวลา 13.15-13.30 THA 12 สานวน สุภาษิต และความเปรียบ: กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงสานวนที่ปรากฏในวรรณกรรมแปลชุด “แฮร์รี่พอตเตอร์” โดย ประทุมเพชร แซ่อ๋อง, พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ และอุษา พัดเกตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 เวลา 13.30-13.45 THA 09 การวิเคราะห์การเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย รัชนีฉาย เฉยรอด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 เวลา 13.45-14.00 THA 07 อุปลักษณ์ในคำทำนายดวงการงาน การเงิน และความรัก โดย ชนัฏดา ผลานันต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5 เวลา 14.00-14.15 THA 08 ปริจเฉทการรายงานข่าวของรายการเจาะข่าวตื้น ดูถูกสติปัญญา ทางช่อง SpokeDrk.TV โดย พอลาวัณย์ พิบูลย์ศักดิ์โสภณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6 เวลา 14.15-14.30 THA 11 พุทธสถานกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเรื่องเล่าท้าวสุรนารี โดย ณัฐกฤตา นามมนตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7 เวลา 14.30-14.45 THA 13 การเขียน “อุบลราชธานี” ด้วยตัวอักษรธรรม โดย บุญชู ภูศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8 เวลา 14.45-15.00 THA 14 ลำกลอนประยุกต์ ป ฉลาดน้อย ส่งเสริม พร้อมคณะ : การศึกษาแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร โดย ภคพล บุญเหลือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ห้องนำเสนอ กลุ่มที่ 5 : ห้อง HU 605 ชั้น 6 

1 เวลา 13.00-13.15 POL 08 ธรรมาภิบาลของสานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย นพพร วิหคน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2 เวลา 13.15-13.30 POL 04 บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนแออัด โดย สุพัตรา ยอดสุรางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

3 เวลา 13.30-13.45 POL 01 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมไทยภายใต้กระบวนทัศน์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย พระปลัดเกษฎา ผาทอง และ สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4 เวลา 13.45-14.00 POL 02 ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดย ปณัยกร บุญกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

5 เวลา 14.00-14.15 POL 03 ปัญหาในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดศรีสะเกษ โดย ปณัยกร บุญกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

6 เวลา 14.15-14.30 POL 07 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สมชาย ละอองทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7 เวลา 14.30-14.45 POL 11 ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดนครพนม โดย ลติยา สุทธิผาย และ สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ห้องนำเสนอ กลุ่มที่ 6: ห้อง HU 606 ชั้น 6 

1 เวลา 13.00-13.15 PHI 01 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดย พระมหาทองคำ ธมฺมทินฺโน (พรมทอง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2 เวลา 13.15-13.30 PHI 02 ศึกษาการเจริญมรณสติที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท โดย พระยศพล ชยธมฺโม (พูลเพิ่ม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3 เวลา 13.30-13.45 PHI 03 ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวพุทธที่มีต่อพุทธเจดีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี โดย เจ้าอธิการหนูชิต สิริคุตฺโต (คาปูน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4 เวลา 13.45-14.00 PHI 04 หลักคำสอน และแนวปฏิบัติของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ที่มีอิทธิพลต่อพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย โดย พระครูปลัดพล โชติปญฺโ(แผ่นสิงห์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5 เวลา 14.00-14.15 PHI 05 บทบาทของวัดในการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านอีสานผ่านต้นเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี โดย พระครูวินัยธรชา อมโร (พรมดี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

6 เวลา 14.15-14.30 PHI 06 การจัดการพิธีศพตามวิถีพุทธในอาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ โดย พระประสิทธิ์ เตชธมฺโม (ล้อมทอง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

7 เวลา 14.30-14.45 PHI 07 แนวทางการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนที่ศรัทธาต่อพระเหลาเทพนิมิตในเขตอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดย พระอธิการบุญมี อนาลโย (หันวิเศษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

8 เวลา 14.45-15.00 PHI 08 การศึกษาหลักพุทธจริยธรรมในวรรณกรรมคำสอน เรื่องพญาคำกอง (สอนไพร่) โดย พระครูปภากรกิจจานุยุต (สมร เพ็ญนุ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ห้องนำเสนอ กลุ่มที่ 7 : ห้อง HU 607 ชั้น 6 

1 เวลา 13.00-13.15 PHI 09 วิเคราะห์การบริจาคทานตามแนวทางพระเวสสันดรของชุมชนท่าวังหิน จังหวัดอุบลราชธานี โดย พระไสว ติสฺสวโร (ชื่นสาราญ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2 เวลา 13.15-13.30 PHI 10 การเปรียบเทียบประเพณีบุญเทศน์มหาชาติในชุมชนเมืองระหว่างเมืองปากเซและเทศบาลนครอุบลราชธานี โดย โพไซ นวนวิไล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3 เวลา 13.30-13.45 PHI 11 ความยุติธรรมเกี่ยวกับความตายในทัศนะของพระพุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา โดย สงวน หล้าโพนทัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4 เวลา 13.45-14.00 PHI 12 การบูรณาการอินทรียสังวรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนตามคติทางพระพุทธศาสนา โดย พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร, พระสุรศักดิ์ ธมฺมเตโช, เอกชัย พัฒนะสิงห์, อุทุมพร สุวรรณทา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5 เวลา 14.15-14.30 PHI 13 ศีลข้อ 3 หนทางสู่สันติสุขในสังคมไทย โดย รังสิทธิ วิหกเหิน, โฆษิต คุ้มทั่ว, ทิพย์ ขันแก้ว และ ปุริมปรัชญ์ มิละถะโก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

6 เวลา 14.30-14.45 PHI 16 ผลของโปรแกรมการลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้วยธรรมปฏิบัติ โดย พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดาเนิน), ดร. และ ชิดชนก เทพพิทักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

7 เวลา 14.45-15.00 PHI 17 สัมปชัญญะปัพพะ : แนวคิดการภาวนาเพื่อการพัฒนาตนและสังคม โดย พระมหาเมธา จนฺทสาโร,ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

8 เวลา 15.00-15.15 PHI 18 ธรรมะโอดี : กระบวนการพัฒนาองค์กรวิถีพุทธ โดย พระปราโมทย์ วาทโกวิโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

9 เวลา 15.15.15.30 PHI 19 ศึกษาหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม 4 ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของชาวพุทธในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ โดย พระบุญเพ็ง ฐิตคุโณ (ทองจันทร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ห้องนำเสนอ กลุ่มที่ 8: ห้องบุณฑริกำ 1 ชั้น 2 

1 เวลา 13.00-13.15 POL 06 รูปแบบการบริหารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนและพึ่งพาตนเอง โดย สุทัศน์ ฟังประเสริฐกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2 เวลา 13.15-13.30 HUS 06 บทบาทของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย เนตรชนก สูนาสวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

3 เวลา 13.30-13.45 PHI 15 ภาษาธรรมภาษาสากลอาเซียน : กระบวนทัศน์การพัฒนาอัตลักษณ์ร่วมในประชาคมอาเซียน โดย อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4 เวลา 13.45-14.00 HUS 05 โนราโรงครู : ความเชื่อ พิธีกรรม ของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ บ้านควนมูสัง จูปิง รัฐปะลิส มาเลเซีย โดย วิทยา บุษบงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

5 เวลา 14.15-14.30 HIS 02 บทบาทและความสำคัญของ “ทหารรับจ้าง” ชาวโปรตุเกสในฐานะข้าราชการฝ่ายกลาโหมในสมัยอยุธยา โดย สิทธารถ ศรีโคตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 เวลา 14.30-14.45 POL 09 การบริหารความขัดแย้งในองค์การของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ชูชาติ พลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7 เวลา 14.45-15.00 POL 10 การศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านม่วงเจริญ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สุภาวดี หันสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ห้องนำเสนอ กลุ่มที่ 9 : ห้อง บัวพิสุทธิ์ 4 ชั้น 5 

1 เวลา 13.00-13.15 HUS 02 ชาติสตรี: นวนิยายเพื่อสตรีชาวกัมพูชา โดย ชาญชัย คงเพียรธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 เวลา 13.15-13.30 THA 01 การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเรื่องการเขียนเรียงความสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย จินตนา สวนจันทร์, สุทธิวรรณ อินทกนก, ปาริฉัตร จูมวงศ์ และ ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3 เวลา 13.30-13.45 THA 02 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรีด้านครอบครัวในนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน โดย รัศมี ราชบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

4 เวลา 13.45-14.00 THA 03 การวิเคราะห์คุณธรรม 8 ประการที่ปรากฏในสำนวนไทยกับสานวนเวียดนาม โดย Nguyen Thi Dieu Linh มหาวิทยาลัยนเรศวร

5 เวลา 14.15-14.30 THA 04 บทบาทด้านการเมืองการปกครองของบูเช็กเทียน ในวรรณกรรมร่วมสมัยต่างประเภท โดย พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

6 เวลา 14.30-14.45 THA 05 ภาษิต สานวน : ภาพสะท้อนโลกทัศน์ของคนโบราณ ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของครอบครัวไทย โดย วรารัชต์ มหามนตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

7 เวลา 14.45-15.00 THA 06 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความคิดที่ทันสมัยด้านการศึกษา โดย สุภาพร คงศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร