guideubon

 

การพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่ประเทศไทยยุค 4.0

สร้างนวัตกรรม-พัฒนาท้องถิ่น-02.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนานวัตกรรมจากภูมปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9) คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ

สร้างนวัตกรรม-พัฒนาท้องถิ่น-01.jpg

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย Thailand 4.0” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย ทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก” “การพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชีวเกษตร และสิ่งแวดล้อม” และ “การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ทั้งนี้ เพื่อผลักดันผลงานทางวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ สามารถสร้างและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรต่าง ๆ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโนบาย Thailand 4.0

สร้างนวัตกรรม-พัฒนาท้องถิ่น-03.jpg

สร้างนวัตกรรม-พัฒนาท้องถิ่น-04.jpg