guideubon

 

ล็อกดาวน์ 4 หมู่บ้าน ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น วันที่ 8-21 ม.ค.65

ล็อกดาวน์ตำบลไพบูลย์-น้ำขุ่น-01.jpg

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่  บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 10 และบ้านสว่างสุขเกษม หมู่ที่ 13 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก 

กีฬาสีน้ำขุ่น-02.jpg

เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรค มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงออกคำสั่ง กำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 10 และบ้านสว่างสุขเกษม หมู่ที่ 13 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1. ห้ามออกนอกพื้นที่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 10 และบ้านสว่างสุขเกษม หมู่ที่ 13 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

2. ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00 น. - 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

3. งดการชุมนุมที่สาธารณะหรือนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

4. งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้น งานศพ โดยต้องขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ในพื้นที่

5. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั่วไป ร้านข้าวต้ม รถเข็น และแผงลอย งดนั่งรับประทานในร้าน แต่ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้าน

6. งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

7. ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อให้กักตัวอยู่ในเคหสถาน เป็นระยะเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก งดเดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเช้า - ออก พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จัดทำข้อมูลการเดินทางของตนเองให้ชัดเจน โดยลงทะเบียนผ่านทางแอพพิเคชัน หรือวิธีการอื่นใดที่ทางราชการกำหนด หรือเป็นการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565

ล็อกดาวน์ตำบลไพบูลย์-น้ำขุ่น-02.jpg
ล็อกดาวน์ตำบลไพบูลย์-น้ำขุ่น-03.jpg