guideubon

 

นร.ม.4-6 เข้าอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฟรี!!

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์-ราชภัฏอุบล-01.jpg

ข่าวดีสำหรับนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดภาคอีสานตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร) “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่การประยุกต์ใช้ไอทีในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในท้องถิ่น โดยการนำของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 เข้าร่วม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "#การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 โดยมีกำหนดการจัดอบรมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/Ydww8b 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนต่อรุ่น และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ตอบรับการสมัครก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เนื้อหาอบรม
– Arduino Board และการติดตั้งใช้งาน
– พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
– การเขียนโปรแกรมใช้งานฟังก์ชั่นอินพุตเอาต์พุตดิจิตอล (Digital I/O)
– การเขียนโปรแกรมฟังก์ชั่นอินพุตเอาต์พุตอนาล็อก (Analog I/O)
– การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม (Serial Port)
– การเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผล เช่น LED, รีเลย์ (Relay)
– การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงผล
– การเชื่อมต่ออุปกรณ์นำเข้า เช่น สวิตช์ (Switch), เซนเซอร์ (Sensor), ตัวรับค่าจากแสง (LDR)
– การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นำเข้า
– ทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เช่น สเต็ปปิงมอเตอร์, เซอร์โวมอเตอร์ และดีซีมอเตอร์
– การเชื่อมต่อมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
– การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
– การเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
– การนำเสนอผลงานและการทดสอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและแบบตอบรับได้จาก https://goo.gl/usnPx3