guideubon

 

เทศบาลเมืองวารินฯ อุบลฯ จัดโครงการเมืองสะอาด 4 พ.ย.57 นี้

เทศบาลเมืองวาริน-เมืองสะอาด-01.jpg

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดกิจกรรมโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญ พระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 และเพื่อเป็นการสร้างวินัยคนในชาติในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง การลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวัน รวมถึง การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์, ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายต่างๆ และประชาชนในการร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดของบ้านเมือง และเพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและเผยแพร่ประชา สัมพันธ์สู่สาธารณชน

การจัดกิจกรรมโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข นี้จัดพร้อมกับทางส่วนกลาง คือ ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว (บริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 ชุมชนชลประทาน) โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดโครงการ การรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณะต่างๆ การขุดลอกคลอง ผักตบชวา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และส่วนราชการต่าง ๆ ภายในอำเภอวารินชำราบ มณฑลทหารบกที่ 22 กรมทหารราบที่ 6 กองพันทหาร ปืนใหญ่ที่ 6 และสถานีตำรวจรถไฟ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511