guideubon

 

เชิญร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม 4 ภาค ฉลอง 100 ปี ราชภัฏอุบลราชธานี

วัฒนธรรม4ภาค-ราชภัฏอุบล-01.jpg

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรม 4 ภาค” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีสถาบันร่วมจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคม พร้อมทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ระหว่างมหาวิทยาลัย ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ในโอกาสนี้ ได้มีการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อ.พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา อ.บานเย็น รากแก่น  อ.ป. ฉลาดน้อย  ส่งเสริม อ.ฉวีวรรณ ดำเนิน และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ อ.สลา คุณวุฒิ อ.นพดล  ดวงพร รศ.นพดล  จันทร์เพ็ญ จ่าโทน คนโก้ ผศ.ดร.อารี หลวงนา ดร.ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย์ และ ผศ.ประชุม  ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นอกจากนี้ยังการแสดงจากศิลปินหลายท่าน อาทิ เฉลิมพล มาลาคำ, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, อังคณางค์ คุณไชย, สลา คุณวุฒิ, สนธิ สมมาตร, ศักดิ์สยาม  เพชรชมพู และ ดาว บ้านดอน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511