guideubon

 

วิธีขอรับ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน (สิทธิบัตรทอง)

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-สิทธิบัตรทอง-02.jpg

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข  แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง 

สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ – แผ่นรองซับ เป็นสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เนื่องจากผ้าอ้อมผู้ใหญ่ – แผ่นรองซับ เป็นอุปกรณ์หนึ่งในการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง/ป่วยติดเตียง เป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่คนไทยทุกคนทุกสิทธิ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ

1. ผู้มีภาวะติดบ้านติดเตียงและมีค่า ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า 6
2. กลุ่มผู้มีภาวะกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยจะให้ไม่เกิน 3 ชิ้น/วัน/คน

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานนั้น จะมีหน่วยงาน 3 หน่วยที่สามารถเสนอโครงการขอรับงบประมาณได้ คือ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยทั้ง 3 หน่วยงานนี้มีหน้าที่เสนอโครงการขอรับงบประมาณมายังกองทุน กปท. ในพื้นที่นั้น ๆ เมื่อคณะกรรมการ กปท. อนุมัติแล้วก็จะสั่งจ่ายเงินเพื่อนำไปจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่มนี้ต่อไป

ปัจจุบันก็เริ่มมีบางพื้นที่ที่เริ่มแจกผ้าอ้อมแก่กลุ่มเป้าหมายแล้ว ตามจำนวนผู้ใช้สิทธิในพื้นที่ ยืนยันว่าการแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่สามารถดำเนินการได้จริง แต่มีหลายคนที่ไปสอบถาม รพ.สต. หรือ อบต. ใกล้บ้านแล้วได้รับคำตอบว่ายังไม่ทราบรายละเอียดสามารถโทรมาที่สายด่วน สปสช. 1330 ได้ แล้วทางเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานในพื้นที่

วิธีขอรับ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน (สิทธิบัตรทอง)

กรุงเทพมหานคร

1.วิธีการขอรับ (ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)
• แจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น สำนักงานเขต โรงพยาบาลในระบบ สปสช.
• หน่วยบริการ สำนักงานเขต อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่

2.ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด โดยพยาบาล/ผู้จัดการดูแล LTC/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

3.หน่วยบริการ, สำนักงานเขต, กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ

ต่างจังหวัด

1.วิธีการขอรับ (ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)
• แจ้งความประสงค์ได้ที่ รพ.สต. อบต./เทศบาล
• รพ.สต./อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่

2.ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด โดยพยาบาล/ผู้จัดการดูแล LTC/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

3.รพ.สต. จัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่ พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ

เพิ่มเติมช่องทางแจ้งความประสงค์ :
โทรสายด่วน สปสช. 1330
เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและส่งให้พื้นที่เพื่อดูแลผู้ป่วยเข้าถึงสิทธิผ้าอ้อมต่อไป