guideubon

 

เอกสารคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต.

 คู่มือเลือกตั้ง-01.jpg

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมพร้อมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้พร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

เนื่องจาก พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2562 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 และพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ทั้งหมดแล้ว ดังนั้น กกต.จึงต้องเตรียมการ ทั้งการเตรียมพร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งมีการยกร่างระเบียบเพื่อรองรับ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละฉบับ และต้องมีการปรับแก้ระเบียบเดิม โดยมีการนำเอาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา มาปรับแก้ระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดิมในการเลือกตั้งท้องถิ่น

ส่วนจะมีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นช่วงใดนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะกำหนดความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างนี้ เรามาศึกษาเอกสารคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้ง อปท. ทั้ง 3 รูปแบบ (อบจ., เทศบาล และ อบต.) กันก่อน น่าสนใจมาก

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง เทศบาล

คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบจ.