guideubon

 

ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

สร้างอนุสาวรีย์-สรรพสิทธิประสงค์-01.jpg

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 22 และประธานกรรมการมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิปรระสงค์ โดยมีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวอุบล ร่วมในพิธี

สร้างอนุสาวรีย์-สรรพสิทธิประสงค์-02.jpg

พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต กล่าวถึงความสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ว่า พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิ ประสงค์ ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2400 และในปี พ.ศ.2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้เป็นข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์ ตลอดระยะเวลา 17 ปี ที่พระองค์ปฏิบัติราชการที่มณฑลลาวกาว ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และนครจําปาศักดิ์

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-02.jpg

ในขณะที่รับราชการดูแลมณฑลอีสาน ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อจังหวัด ประทานที่ดินส่วนพระองค์ก่อสร้างสถานที่ราชการในจังหวัดอุบลราชธานีหลายแห่ง ประกอบด้วย ทุ่งศรีเมือง ศาลหลักเมือง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ศาลจังหวัด ที่ทําการเทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นต้น

อนุสาวรีย์-กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์-03.jpg

จากคุณูปการทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงกอปรด้วยปรีชา สามารถ จึงสมควรอย่างยิ่งที่ ลูกหลานเมืองอุบลราชธานีจักได้เทิดทูนและสดุดีพระองค์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนทั่วไป ด้วยการดําเนินการจัดสร้าง อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ โดยคณะกรรมการมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย นําโดย พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 22/ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิชาว อุบลราชธานี หน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่า เพื่อน้อมระลึกถึง พระองค์และเป็นที่เคารพสักการะคู่เมืองอุบลราชธานีสืบต่อไป

สร้างอนุสาวรีย์-สรรพสิทธิประสงค์-03.jpg

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรอง นายกรัฐมนตรี พร้อม พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22/ประธานมูลนิธิ อุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย พร้อมทั้งผู้มีเกียรติ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากประชาชน ทุกหมู่บ้าน ได้มาร่วมในพิธีอธิฐานจิต ปลุกเสกแผ่นทอง เงิน นาก เพื่อความเป็นสิริมงคล อันเป็นการ เริ่มต้นการสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ผู้มีบุญคุณและคุณูปการต่อจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้า คณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต จุดเทียนชัยประกอบพิธี

สร้างอนุสาวรีย์-สรรพสิทธิประสงค์-04.jpg

ทั้งนี้จะนําแผ่นทองมอบให้แต่ละ หมู่บ้าน ร่วมทําบุญสมทบทุน สร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ต่อไป โดยเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็ จะเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้สักการบูชา และน้อมระลึกถึงบุญคุณของพระองค์ท่าน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

สร้างอนุสาวรีย์-สรรพสิทธิประสงค์-05.jpg

ขอเชิญร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 16.00 น. ณ วัดมณีวนาราม (ป่าน้อย) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สร้างอนุสาวรีย์-สรรพสิทธิประสงค์-06.jpg

ร่วมทําบุญโดยผ่านบัญชี : ธนาคารทหารไทย สาขาถนนพรหมราช - อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี : มูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย
เลขที่บัญชี : 513-2-33394-8

แจ้งการโอนเงินผ่านแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

สร้างอนุสาวรีย์-สรรพสิทธิประสงค์-07.jpg