guideubon

 

ประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินในพื้นที่เทศบาลนครอุบล

ประชาพิจารณ์-สายเคเบิ้ลลงดิน-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมประชุมประชาพิจารณ์ต่อ “โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี” ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. –12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

สายไฟฟ้าใต้ดิน-เทศบาลนครอุบล-05.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) มีแผนจัดทำโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการนำระบบสายไฟฟ้าและสายส่งการสื่อสารอื่นๆ ลงใต้ดิน เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยระดับสูงต่อประชาชน และยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าลงใต้ดินในเมืองใหญ่ภายใน 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

สายไฟฟ้าใต้ดิน-เทศบาลนครอุบล-06.jpg

โครงการดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีที่จะมีทิวทัศน์ ภาพลักษณ์ที่สวยงาม สะอาดตา เนื่องจากเส้นทางการก่อสร้างดังกล่าวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

สายไฟฟ้าใต้ดิน-เทศบาลนครอุบล-07.jpg

สำหรับการดำเนินการในช่วงแรก ได้มีการกำหนดพื้นที่นำร่อง คือ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมที่มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย

เส้นทางที่ 1 คือ ถนนอุปราช ช่วงวงเวียนน้ำพุถึงถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์หรือแยกปั๊มเอสโซ่) ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร และ

เส้นทางที่ 2 รอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อนธานีถึงถนนพโลรังฤทธิ์ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 3.1 กิโลเมตร

ประชาพิจารณ์-สายเคเบิ้ลลงดิน-02.jpg

กรอบงบประมาณดำเนินการ รวม 264,696,931.44 บาท (สองร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการในการก่อสร้างงานโยธาและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 118,130,171.61 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบไฟฟ้า จำนวน 146,566,793.83 บาท พร้อมทั้งรับผิดชอบในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

และจะมีการกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้าง เช่น การจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ จัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเตือนและอื่นๆที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะประสานงานด้านการจัดระบบการจราจรกับตำรวจจราจร เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรผ่านพื้นที่การก่อสร้างได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด

ประชาพิจารณ์-สายเคเบิ้ลลงดิน-03.jpg

ทั้งนี้ เมื่อมีการนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิลต่างๆ ลงใต้ดินแล้ว จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีความเรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม และลดปัญหาการนำขบวนต้นเทียนพรรษาที่เข้ามายังบริเวณจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา หรือปัญหาต้นเทียนเกี่ยวสายไฟฟ้า อีกทั้งยังเพิ่มความสง่างามให้ต้นเทียนพรรษาเนื่องจากไม่มีสายไฟหรือสายส่งการสื่อสารอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวยังมีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอและมีความปลอดภัยสูง ดึงดูดให้นักลงทุนอยากมาลงทุนประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตจะสามารถเป็นต้นแบบให้จังหวัดใกล้เคียงได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาลนครอุบลราชธานีในเรื่องดังกล่าวด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. นายปัญญา ทองสรรค์ หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี
โทร 045-246-060 ต่อ 136 มือถือ 084-657-1171

2. นายอนุชา กาลจักร หัวหน้าแผนกวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) มือถือ 089-717-3059