guideubon

 

วิทยาลัยแพทย์ฯ ม.อุบลฯ รับสมัครงาน บุคลากรทางการแพทย์หลายอัตรา

วิทยาลัยแพทย์-มออุบล-01.jpg

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. ตำแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทย์-มออุบล-02.jpg

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ชั้น 4 สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-353921 ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

วิทยาลัยแพทย์-มออุบล-03.jpg

สมัครทางไปรษณีย์ (EMS) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสอบแข่งขันได้ที่ เว็บไซด์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (www.cmp.ubu.ac.th) กรอกใบสมัครจำนวน 1 ชุด พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 6 พร้อมเงินค่าสมัคร 50 บาท (รับเงินสดเท่านั้น) ส่งถึง งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” (ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอได้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) 

วิทยาลัยแพทย์-มออุบล-04.jpg

วิทยาลัยแพทย์-มออุบล-05.jpg