guideubon

 

ขนส่งอุบล ให้บริการรับชำระภาษีที่ บิ๊กซี และศาลากลางใหม่

ขนส่งอุบล.jpg

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำนวน 2 จุดบริการ คือ

1. ศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอุบลราชธานี ศูนย์จำหน่ายอาหาร ชั้น 2 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 น. – 15.30 น.

2. ศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังใหม่) ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 15.30 น.