guideubon

 

สอท.อุบลฯ จัดอบรมติดบาร์โค้ดในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ฟรี!!

บาร์โค้ด-สินค้าเกษตร-01.jpg

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Depa จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ที่จะยกระดับสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปสู่มาตรฐานสากล โดยการทำรหัสสากล หรือติดบาร์โค้ดในสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร โดยเป็นการอบรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

การจัดการอบรม กำหนดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ที่โรงแรมรีเจ้นท์ อุบลฯ  เพื่อสร้างการตระหนักรู้สู่การต่อยอด โดยส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคการเกษตร ยกระดับสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และสร้างการบูรณาการของข้อมูลสินค้าในระบบดิจิตัล ในการค้นหาข้อมูลสินค้าเกษตรต่างๆ ได้ทั่วโลก ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และ SMART FARMER

บาร์โค้ด-สินค้าเกษตร-02.jpg

พร้อมกันนี้ จะมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนธุรกิจให้แก่ผู้ร่วมอบรม และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมส่งแผนธุรกิจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุน จำนวนทั้งสิ้น 30 ทุนๆ ละ 50,000 บาท

จึงเชิญชวนผู้สนใจที่จะมีรหัสสากลหรือบาร์โค้ด ติดอยู่ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเอง สมัครเข้าร่วมการอบรมฟรีในครั้งนี้ โดยเฉพาะสินค้าภาคการเกษตร ซึ่งผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และหน่วยงาน/หรือบุคคล เพื่อสมัครได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 085-0288070 ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด